Policy för valberedningen

Policy för valberedningen
Policydokument för Arbetarekommunens valberedning
Antagen av medlemsmöte i Sandvikens Arbetarekommun 2017-09-28

1. Bakgrund

1.1. Partistadgarna

I en arbetarekommun finns enligt partistadgarna fyra valberedningsfunktioner:

 • att förbereda de partiinterna valärenden som behandlas av årsmötet
 • att förbereda fastställande av valsedel till kommun, landsting, samt riksdagsval
 • att förbereda förslag på kandidater till val som förrättas av kommunfullmäktige samma år som allmänna val ägt rum.
 • att förbereda fastställandet av valsedel till kyrkofullmäktigeval.

Enligt grundstadgar för arbetarekommunen väljer årsmötet ”till nästkommande årsmöte en valberedning”. Enligt regler för upprättande av valsedlar i allmänna val mm utser arbetarekommunens årsmöte ”året före det år kommunval äger rum” en valberedning som förbereder fastställande av valsedlar. Dessutom utser arbetarekommunens årsmöte enligt dessa regler en valberedning som förbereder kandidatnomineringar till övriga uppdrag.

Arbetarekommunen i Sandviken har valt att utse en valberedning för alla fyra funktioner för att underlätta valberedningens arbete och få en helhetssyn på våra samtliga val.

1.2. Utveckling av valberedningen för offentliga uppdrag

Under senare år har det funnits tankar om att utveckla valberedningens funktion i arbetarekommunen. Det har bland annat handlat om valberedningens sammansättning, kompetens och integritet. Samtidigt med detta har idéer om valberedningens strategiska funktion och ansvar diskuterats.

Valberedningen betraktas, tydligt uttalat, som en strategisk resurs i partiarbetet. Synsättet innebär att valberedningen även har del i ansvaret att följa upp utvecklingen av det politiska ledarskapet, samt säkerställa en långsiktighet i beredskapen för nya förtroendevalda.

2. Valberedningens mandat

Valberedningens ledamöter föreslås av arbetarekommunens styrelse. Valberedningens sammansättning bestäms av årsmötet.

2.1. Val av valberedning

 • De val som gäller valberedningen behandlas av årsmötet.
 • Valberedningen har en 2-årig mandatperiod
 • Valberedningens ordförande nomineras och väljs i särskild ordning.

2.2. Valberedningens sammansättning

 • Valberedningen består av ordförande + sju ledamöter.
 • I valberedningen skall en representant från arbetarekommunens styrelse ingå samt att en representant från arbetarekommunens fackliga utskott bör ingå.
 • Valberedningens ledamöter ska vara aktiva i partiarbetet, bl a för att kunna skaffa sig en uppfattning om nominerade kandidaters lämplighet.

3. Valberedningens uppgifter

3.1. Aktuella valärenden

Valberedningen förbereder valärenden inför

 1. Allmänna val: Kandidater till valsedlar i kommunval.
 2. Allmänna val: Sandvikenkandidater till valsedlar i landstingsval.
 3. Allmänna val: Sandvikenkandidater till valsedlar i riksdagsval.
 4. Kommunala uppdrag: Kandidatnomineringar till offentliga uppdrag som väljs av kommunfullmäktige (eller motsvarande indirekta val).
 5. Kommunala uppdrag: Fyllnadsval under mandatperioden till offentliga uppdrag.
 6. Kyrkoval: Förbereda fastställandet av valsedel till kyrkofullmäktigeval och kyrkoråd.
 7. Kyrkoval: Fyllnadsval och andra val som förrättas av kyrkofullmäktige.

3.2. Uppföljning

Valberedningen har ett särskilt ansvar för uppföljning och utvärdering av heltidsförtroendevalda, ordföranden samt vice ordföranden (i de sju stora nämnderna samt bolagen) under mandatperioden.

Nämnd- och styrelseordförande ansvarar för uppföljning av ledamöter och suppleanter, vilket skall regleras i fullmäktigegruppens stadgar.

Senast den 30 september året före valår skall alla heltidsförtroendevalda samt ordförandena (se ovan) redovisa sina tankar om och planer för tiden efter förtroendeuppdraget. Valberedningen tillhandahåller en särskild blankett för detta. (nomineringsformulär-kandidat)

Senast den 30 november året före samt året efter valår skall valberedningen ha genomfört uppföljningssamtal med samtliga heltidsförtroendevalda och ordförandena (se ovan). Uppföljningssamtalets inriktning stöds av en checklista. (nomineringsformulär-kandidat)

4. Uppdraget som valberedare i arbetarekommunen

Valberedningen förbereder och följer upp val av förtroendevalda som på olika sätt skall företräda partiet i Sandviken. I valberedningen företräds inga särintressen.

Alla som deltar i valberedningens arbete har att förhålla sig till de kriterier rörande representation och lämplighet som gemensamt bedöms vara relevanta i olika sammanhang.

Valberedningens överväganden utgår främst från nomineringar. Vid bedömningen av kandidater diskuteras även personfrågor vilket betyder att stora krav om integritet och saklighet ställs på dem som deltar i arbetet. Generellt gäller därför att valberedningens ordförande/ledamöter inte själva får kandidera till tunga uppdrag för arbetarekommunen såsom ordförande eller vice ordförande i offentliga styrelser eller nämnder.

4.1. Integritet

Förmågan att balansera kravet på självständighet med behovet av information, till exempel för att matcha nominerade kandidater med förtroendeuppdrag, är viktig för valberedningens trovärdighet. Då en valberedningsprocess pågår skall i princip alla kontakter utåt syfta till att inhämta information om sakförhållanden. Bedömning och värdering av olika kandidaters förutsättningar för ett visst uppdrag diskuteras utan undantag endast inom valberedningen.

4.2. Saklighet

För att kunna spegla kandidater och frågeställningar så noggrant som möjligt behövs ett öppet och respektfullt diskussionsklimat. Oaktat vad man personligen uppfattar som känsliga frågor skall alla som deltar i valberedningens arbete kunna utgå från att inga sådana uppgifter förs vidare. Tveksamma omdömen, rykten, skvaller o.s.v. får inte påverka valberedningens förslag

4.3. Jävig

Valberedningen skall alltid ge akt på situationer då någon som deltar i arbetet kan ha partiska grunder för sina överväganden och slutsatser. Eftersom sådana förhållanden kan vara mer eller mindre uppenbara är det viktigt att valberedningen är enig om bedömningen.

5. Valberedningens arbete

5.1. Valberedningens arbete med kandidater till kommunvalsedel

 • Arbetarekommunens styrelse bör senast i september året före valåret besluta om särskilda nomineringsanvisningar inför kommunvalet. Särskild anvisning kan till exempel gälla att provval skall genomföras, kommunala organisationsförändringar mm.
 • Valberedningen beslutar i oktober året före valåret om det underlag med nomineringsanvisningar som skall tillsändas anslutna grundorganisationer.
 • Nomineringsperioden avslutas senast den 30 november om provval skall genomföras, annars senast den 15 februari.
 • Inkomna nomineringar samt de nominerades kandidatformulär sammanställs som underlag för valberedningens fortsatta arbete.
 • Genomförs provval utgör kandidatpresentationerna även underlag för provvalet.
 • Eventuellt provval avslutas senast den 31 januari.
 • Valberedningen behandlar de nominerade kandidaternas skriftliga presentationer/ resultat av provval och fördelar ansvar för inledande samtal med respektive kandidat.
 • Valberedningen upprättar förslag till kommunvalsedel.
 • Valberedningen kan föreslå ytterligare kandidater.
 • Förslaget föreläggs arbetarekommunens styrelse för yttrande. Samtliga nominerade skall få besked om sin kandidatur från valberedningen.
 • Valberedningens förslag tillkännages föreningarna minst två veckor före valmötet som sker i samband med arbetarekommunens årsmöte under mars månad.
 • Årsmötet fastställer kommunvalsedeln i mars valåret.

5.2. Valberedningens arbete med kommunalrådskandidater

Valberedningens arbete med kommunalrådskandidater följer med några undantag parallellt processen om kommunvalsedel:

 • Valberedningen beslutar i november året före valåret om det underlag med nomineringsanvisningar som skall tillsändas anslutna grundorganisationer.
 • Nomineringsperioden avslutas senast den 15 februari.

Inkomna nomineringar samt de nominerade kandidaternas skriftliga (bilaga 3) presentationer sammanställs som underlag för valberedningens fortsatta arbete.

 • Valberedningen behandlar de nominerade kandidaternas skriftliga presentationer och fördelar ansvar för inledande samtal med respektive kandidat.
 • Valberedningen upprättar förslag till kommunalrådskandidater.
 • Valberedningen kan föreslå ytterligare kandidater.
 • Förslaget föreläggs arbetarekommunens styrelse för yttrande.
 • Samtliga nominerade skall få besked om sin kandidatur från valberedningen.
 • Valberedningens förslag tillkännages föreningarna minst två veckor före valmötet som sker i samband med arbetarekommunens årsmöte under mars månad.
 • Årsmötet fastställer kommunalrådskandidater i mars valåret.

5.3. Valberedningens arbete med presidie- och ordförandekandidater

Valberedningens arbete med presidie- och ordförandekandidater följer med några undantag parallellt processen om kommunvalsedel:

 • Valberedningen beslutar i november året före valåret om det underlag med nomineringsanvisningar som skall tillsändas anslutna grundorganisationer.
 • Nomineringsperioden avslutas senast den 15 april.
 • Inkomna nomineringar samt de nominerade kandidaternas skriftliga presentationer sammanställs som underlag för valberedningens fortsatta arbete.
 • Valberedningen behandlar de nominerade kandidaternas skriftliga presentationer och fördelar ansvar för inledande samtal med respektive kandidat.
 • Valberedningen upprättar förslag till presidie- och ordförandekandidater.
 • Valberedningen kan föreslå ytterligare kandidater.
 • Förslaget föreläggs arbetarekommunens styrelse för yttrande.
 • Samtliga nominerade skall få besked om sin kandidatur från valberedningen.
 • Valberedningens förslag tillkännages föreningarna minst två veckor före valmötet som sker i samband med arbetarekommunens medlemsmöte under maj månad.
 • Valmötet fastställer presidie- och ordförandekandidater i maj valåret.

5.4. Valberedningens arbete med kandidatnomineringar för kommunala uppdrag

Valberedningen bör under valåret, i god tid före valdagen, påbörja arbetet med kandidatnomineringar för kommunala uppdrag.

 • Valberedningen beslutar i maj/juni valåret om underlag med nomineringsanvisningar för kommunala uppdrag.
 • Underlag för nomineringar tillsänds anslutna grundorganisationer senast första veckan i augusti.
 • Nomineringsperioden avslutas senast den 15 oktober.
 • Inkomna nomineringar samt de nominerade kandidaternas skriftliga presentationer sammanställs som underlag för valberedningens fortsatta arbete.
 • Valberedningen upprättar i enlighet med valresultatet nomineringsförslag för kommunala uppdrag.

Valberedningen kan föreslå ytterligare kandidater.

 • Förslaget föreläggs arbetarekommunens styrelse för yttrande.
 • Samtliga nominerade skall få besked om sin kandidatur från valberedningen.
 • Valberedningens förslag tillkännages föreningarna minst två veckor före valmötet.
 • Valmötet fastställer kandidater för kommunala uppdrag i november valåret.

5.5. Valberedningens arbete med fyllnadsval under mandatperioden

Valberedningen bör under hela mandatperioden arbeta med löpande kandidatnomineringar för kommunala uppdrag. En bank av nominerade utan uppdrag bör kontinuerligt hållas aktuell. Valberedningen skall vidare under mandatperioden arbeta med samtliga fyllnadsval för offentliga uppdrag.

Valberedningen skall löpande i samarbete med arbetarekommunens styrelse förbereda dessa fyllnadsval som, när tid finnes, fastställs på medlems- eller årsmöte.

6. Utgångspunkt för valberedningens arbete

6.1. Tänkvärt

En förutsättning för att demokratin skall fungera är att valet till förtroendeposter sker med omsorg. Det bör påpekas att arbetarekommunens valberedning för offentliga uppdrag inte bara ska ”få fram” kandidater till vakanta poster. Arbetet innebär också ett mer långsiktigt perspektiv, där kontakter med personer tas för att kartlägga kandidaternas hjärtefrågor, intressen och kunskaper samt vilken tid man är beredd att lägga ned på det politiska arbetet.

6.2. Förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter

Rättigheter:

En medlem som uppbär offentligt förtroendeuppdrag på partiets mandat har förutom de rättigheter som tillkommer honom/henne som medlem:

 • Rätt att delta i studieverksamhet som anordnas för offentligt förtroendevalda.
 • Rätt att i enlighet med partiets principer och politiska program förbehållslöst bilda sig en egen uppfattning om och fatta beslut inom det område som förtroendeuppdraget omfattar.

Skyldigheter:

En medlem som uppbär offentligt förtroendeuppdrag på partiets mandat har förutom de skyldigheter som tillkommer honom/henne som medlem:

 • Skyldighet att låta sina beslut vägledas av partiets idéer och fattade principbeslut.
 • Skyldighet att upprätthålla en fast och obruten kontakt med partiorganisationen, till exempel genom att regelbundet delta i mötesverksamheten.
 • Skyldighet att fortlöpande informera partiorganisationerna om utvecklingen inom det område som förtroendeuppdraget omfattar.
 • Skyldighet att erlägga medlemsavgift som har beslutats av partiet.
 • Skyldighet att uppträda på ett sätt som är förenligt med socialdemokratins värdegrund.

6.3. Principbeslut

 • Ordförande i nämnd skall inte sitta i kommunstyrelsen.

Vice ordförande accepteras men rekommenderas ej.

 • Det är inte lämpligt att sitta i den nämnd man arbetar under.
 • Verksamhetschef, facklig förtroendevald eller liknande med direkt koppling till en nämnd är direkt olämplig att sitta i just den nämnden.

6.4. Kriterier vid nominering av kandidater

Följande krav bör s-föreningarna ställa på de nominerade:

 • Att ta ansvar för att gemensamt få partiorganisationen att fungera på ett bra och utåtriktat sätt. Förtroendevalda bör aktivt delta i s-föreningens arbete.
 • Att avsätta tid för uppdraget, även i form av att delta i s-gruppernas möten.
 • Kunnighet och intresse är en förutsättning.
 • Att tillvarata den utbildning som ges, för att uppdraget ska bli meningsfullt.

Följande krav ställs på valberedningen vid sammanställning av förslag:

 • Valberedningens ledamöter ska vara aktiva i partiarbetet, bl a för att kunna skaffa sig en uppfattning om nominerade kandidaters lämplighet.
 • Samtliga nominerade skall vara tillfrågade samt informerade om uppdragets förutsättningar inkluderande att uppdrag också kan leda till ”hänguppdrag”.
 • Valberedningen ska sträva efter att de förtroendevalda speglar väljarkårens mångfald vad gäller, kön, ålder, geografisk spridning och etnisk bakgrund.
facebook Twitter Email