Kulturpolitiskt program

Antaget på medlemsmöte 26 augusti 2010


KULTURPOLITISKT PROGRAM FÖR
SOCIALDEMOKRATERNA I SANDVIKEN


INLEDNING

Arbetarrörelsen har alltid haft folkbildningsambitioner. Mycket av kulturens framväxt har haft sin begynnelse i arbetsplatsanknytning och kulturell bildning. Människors lika värde har varit självklart i det arbetet. I traditionen att göra kulturen tillgänglig för alla, har människor utvecklats, funnit sin identitet och erövrat självkänsla.

Kulturen har ett egenvärde – är ett fundament i samhällsbygget. Vårt mål är att öka alla människors delaktighet i kulturlivet och vi anser att kulturverksamheter bör ges samma goda förutsättningar, genomsyrad av tanken: ”Det som är bra för dig – men inte intresserar mig – ändå är lika viktigt för mig.” Vi vill alltså främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar.

Det begynnande postindustriella samhället ställer krav – att ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft. Idag lever vi i konsumerandets tid, där allt går att köpa. Där ser vi kulturen som en självständig kraft i förhållande till marknadskraf-terna. Där utgör kulturen en nödvändig motkraft.

Vi ser heller ingen motsättning i att ge bättre villkor åt de kulturellt yrkesverksamma och att ge möjligheter för eget skapande. Det ena förutsätter det andra.

”Att göra alla delaktiga i det som är kulturens kärna – möjligheten att frigöra den egna tankens kraft – är en central uppgift för demokratin.” (En kulturpolitik för framtiden, Socialdemokraternas rådslag 2008)

Delaktighet och medborgarmakt kräver ansvar. Det betyder att ta ansvar för mer än sig själv. Vi i Sandviken känner stolthet över våra kulturella traditioner som har betytt så mycket för så många. Socialdemokraterna känner starkt för att värna och utveckla det kulturella arvet för framtidens samhälle och vill att resurserna inom området ska fördelas på ett balanserat sätt.

Det är i unga år livsmönster och vanor skapas, som man sedan har med sig in i vuxenlivet. Vi vill därför särskilt värna om alla barn och ungas rätt till kultur på lika villkor. För att ta tillvara och utveckla den kreativitet som unga har behövs mötesplatser, utformade efter tidens behov, där de själva kan utveckla sitt skapande. Där har skolan en viktig roll, eftersom skolan möter alla barn och uppdraget är att alla ska växa utifrån sina egna förutsättningar oavsett klass, kön och etnicitet.

Det kulturpolitiska program vi använder oss av idag är inaktuellt, även om dess ansatser fortfarande är mycket bra. Den proposition vi använder som förebild skrevs redan 1974 och kallas den ”Den statliga kulturpolitiken”. Det skedde dock i en helt annan tid och i ett helt annat Sverige. Då fanns inga hemdatorer, inget Internet, endast två TV-kanaler och ett kulturliv som kunde verka utanför den kommersiella sfären.

Att nå upp till de uppsatta målen för kulturpolitiken kräver politiskt mod, men även kunskap, intresse och målmedvetet hårt arbete, inte minst bland beslutsfattare och förtroendevalda. Men det räcker inte med det. Det krävs resurser för att kunna förverkliga våra visioner. Vi anser det självklart att det allmänna, inte marknaden, ska finansiera kulturen. För att citera Olof Palme:

”Politik är att vilja.” Vår förhoppning är att denna vilja finns.

 

KULTURARVET

Kulturarvet utgörs av vad tidigare generationer har skapat och hur vi i dag uppfattar, tolkar och för det vidare. Det förändras ständigt i ett levande samhälle. Det är av vikt att ta hänsyn till såväl historiska som estetiska och emotionella värden. Kulturarvet är vår bakgrund och i denna formar vi också vår framtid.

Med insikter om kulturarvets utveckling över generationer tydliggörs maktstrukturer, delaktighet och utanförskap. Med denna kunskap finns möjlighet att få perspektiv på nuet och möjliga vägar att formulera framtiden. Där så är möjligt kan kulturarvet nyttjas i det livslånga lärandet. Ett levande och tillgängligt kulturarv ses som en stor tillgång i samhället.

Socialdemokraterna anser att

• Kulturarvet ska bevaras och utvecklas. Särskilt ska beaktas det som utmärker den lokala särarten vad gäller exempelvis byggnadstradition i arkitekturen, landskapsbilden m.m.

• Kommuninvånarna, oavsett ursprung och förutsättningar, ska få tillgång till det mångfasetterade kulturarvet som även omfattar skriftlig och muntlig dokumentation.

 

MUSEER

Det finns ett flertal museer i Sandvikens kommun. Tillsammans speglar de både konst-, teknik,- natur- och kulturhistoria. Museerna presenterar ett kollektivt minne och är oersättligt värdefulla mötesplatser för alla som söker upplevelser, bildning och fördjupade kunskaper. Museerna ger möjligheter till att levandegöra historien och bidra med ökad kunskap om, samt förankring och identitet i, den egna hembygden och omvärlden.

Socialdemokraterna anser att

• Vi aktivt ska arbeta för att det kulturarv som kommunens museer utgör ska bevaras, brukas, tolkas och utvecklas

 

BIBLIOTEKEN

Folkbiblioteken är våra mest besökta kulturinstitutioner. De är viktiga lokala knutpunkter för litteraturen och läsandet, men också för det lokala kultur- och föreningslivet i stort och för att sprida samhällsinformation riktad till medborgarna. Folkbiblioteken hamnar i den absoluta toppen både vad gäller jämförelse av kvalitén på olika kommunala verksamheter och i rankningen av förtroende för olika samhällsinstitutioner.

Att satsa på biblioteken är ett sätt att rusta för framtiden. Biblioteken ger kommunen värden i form av en attraktiv lokal identitet. De förebygger sociala problem och förbättrar sammanhållningen.

Biblioteken har en på många sätt unik funktion. Här kan alla invånare söka kunskap, mötas och få nya idéer. Biblioteken är en mötesplats. I det alltmer segregerade svenska samhället är biblioteket till och med en av få offentliga platser där människor med olika bakgrund kan mötas.

Nyanlända invandrare kan skaffa sig kunskaper om det svenska samhället och fortsätta kontakten med sina hemländer via tidningar, tidskrifter och andra medier. Biblioteken är också en plats där infödda svenskar kan få inblick och kunskap om andra kulturer, vilket leder till ökad förståelse och respekt för ”det annorlunda”.

Kunskapssamhället innebär att alla medborgare ska kunna lokalisera och utvärdera information för att kunna tillgodogöra sig den som kunskap. Den utvecklingen har påverkat användningen av biblioteken som spelar en alltmer central roll för kunskaps- och informationsinhämtning. Allt fler studerande söker sig till de lokala folkbiblioteken. Det är studerande på alla nivåer i formella studier och informella studier.

Biblioteken följer på så sätt sin folkbildningstradition genom att spela en viktig roll i det livslånga lärandet och ger också möjlighet för människor att bo kvar på sina hemorter och bedriva studier på distans.

Folkbiblioteken regleras i lag, den enda på kulturområdet. Lagen föreskriver att bibliote-kens främsta uppgifter är att främja läsning, litteratur, information, upplysning, utbildning och kulturell verksamhet i övrigt. Folkbiblioteken ska minska de digitala klyftorna genom att verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla medborgarna.

Socialdemokraterna anser att

• Det är viktigt att biblioteken i Sandvikens kommun får möjligheter att fortsätta utvecklas och att infrastrukturen med huvudbibliotek och filialer finns kvar.

• Bibliotekens ställning ska säkras och stärkas. Det är en investering i samhället och särskilt i de unga.

 

FOLKBILDNINGEN

”Sverige är en studiecirkeldemokrati” var ett uttryck som Olof Palme använde. Han menade att folkbildningen spelat en stor roll för utvecklingen av det svenska samhället och det svenska folkets delaktighet i formandet av vårt demokratiska välfärdssamhälle.

I Sandviken stämmer det mycket bra då studiecirkeln alltid haft en stor betydelse för män-niskors individuella utveckling och samhällets utveckling.

Som exempel kan man lyfta fram att ABF varit med och startat biblioteken, Sandvikens Symfoniorkester, Sandviken Big Band och Drömfabriken för att nämna några saker på kulturområdet.

Sentida exempel på delaktighet i samhällsutvecklingen är studier omkring kommunens organisation på 80-talet, miljöstudier om Kanalen, bemötandecirklar för personal inom äldre- och handikappomsorg och självklart skolning av politiker och fackliga företrädare för att nämna något.

Folkbildningen är och ska fortsätta vara en fri och frivillig plats för att bilda sig samtidigt som det är en social mötesplats. Folkbildningen ska stödjas ekonomiskt av kommunen för att kunna utvecklas men vara fri från samhällelig styrning av dess inriktning för att utgöra den kraft som deltagarna och studieförbunden själva gör den till.

I folkbildningen tillåts alla att utvecklas i sin egen takt, utan krav och utan att resultatet ska värdesättas av andra. Här kan man mötas för att lära av varandras kunskaper och prova sin förmåga på i stort sett alla områden.

Folkbildningen bedriver också en omfattande kulturverksamhet utan kommersiella syften och har gett många av dagens professionella kulturarbetare sin första möjlighet att visa sig inför publik.

Genom sin enkla och flexibla form finns folkbildningen i alla delar av kommunen vilket är en stor möjlighet för det verkligt lokala studie- och kulturintresset.

Socialdemokraterna anser att

• Folkbildningen ska ges ett generellt och starkt ekonomiskt och moraliskt stöd från kommunen.

• Folkbildningen ska få styra sin inriktning utifrån respektive studieförbunds egna prioriteringar och ges generella bidrag från kommunen utifrån de statliga regler som gäller.

• Folkbildningen ska med särskilda medel utöver det generella stödet från kommunen kunna ges specifika bildningsuppdrag inom viktiga samhällsområden då studiecirkelmetoden har förmågan att nå många medborgare.

 

LITTERATUREN

Många av arbetarrörelsens pionjärer var läsande och skrivande människor. Det anstod en socialdemokratisk ledare att kunna skriva, inte bara politiska inlägg, utan också skönlitteratur. Den var en viktig del i det politiska arbetet och har från början sin grund i arbetarrörel-sens bildningsideal.

Vi har i Sverige en tradition av arbetarlitteratur, där de allra främsta publicerade sig på 1920-1930-talet. Författare som Moa Martinsson och Ivar Lo Johansson förändrade både det politiska och litterära landskapet. I deras efterföljd kom Sandvikens egen Stig Sjödin. Han förändrade den svenska poesin när han 1949 publicerade diktsamlingen ”Sotfragment”, en stark och frän dikt föddes med motiv från Sandvikens järnverk i mitten av 30-talet. Stig Sjödin har idag ett litterärt sällskap med säte i vår stad. Här finns någonting så unikt som en litterär tradition.

Efter Sjödin har tre generationer författare formats av varandra, stöttat och uppmuntrat varandra. Dessa författare har på olika sätt, och genom olika temperament, gestaltat livet i kommunen och idag finns flera av dessa också bosatta här. Vi vågar påstå att det inte finns någon ort utanför Stockholm som kan jämföra sig med vår, när det gäller framgångsrika kvalitetsförfattare.

Begreppet ”Sandviksförfattare” är etablerat i landet. De som läser våra författare kommer att lära sig mycket om vår historia. De är våra ambassadörer. Men framför allt är de viktiga för oss som bor här i kommunen, eftersom de gestaltar våra egna liv.

Det gör oss synliga. Det får oss att växa. Men en litterär tradition skapar inte sig själv. Det är resultatet av tre decenniers medveten satsning för att levandegöra litteratur från våra trakter. Under samma tid har den svenska förlagsvärlden genomgått en oerhörd metamorfos. Utgivningen är, i princip, monopoliserad och är helt och hållet i händerna på 2-3 storförlag, som i sin tur äger det mesta i mediebranschen.

För tre decennier sedan stod den litterära kvalitén i högsätet. Idag är det den maximerade vinsten. Det mesta satsas på lättsmält och redan lättsåld underhållningslitteratur, medan kvalitetslitteraturen har det mycket svårt och ofta är hänvisad till små ideella förlag utan några som helst resurser.

Idag äger arbetarrörelsen inga egna bokförlag och den arbetarlitteratur som skrivs blir där-för sällan utgiven. Fackförbundspressen publicerar ingen skönlitteratur, till skillnad mot på 1930- talet då de stod för arbetarförfattarnas ekonomiska trygghet. Flera av våra bästa arbetarförfattare har idag lockats att skriva underhållningslitteratur, för att överhuvudtaget överleva ekonomiskt. Det är varken bra för demokratin eller tryckfriheten.

Socialdemokraterna anser att

• Vi ska informera om vår unika författartradition och att på olika sätt föra ut den lokala litteraturen.

• Vi ska stödja de lokala författarna genom att tillsätta särskilda resurser för författarmedverkan i skolor, på möten o.s.v.

• Vi ska medverka till att författarutbildningar och skrivarläger kommer till stånd i kommunen både bland barn och vuxna, med hjälp av våra egna professionella författare. Medverka till att författarskap blir ett särskilt tillval i gymnasieskolan och att man på sikt tillskapar en ”Sandvikenakademie” med författarutbildning på högskolenivå.

• Det ska inrättas ett arbetsrum där kommunens nuvarande eller framtida författare och kulturarbetare har möjlighet att skapa litteratur under kortare eller längre perioder.

 

MUSIK

Vi tror att människor utvecklas genom kultursatsningar. Där har musiken en mycket viktig funktion: Från ”babysång” för de minsta, till musik för de äldsta. Musik kan till och med göra underverk med en till synes okontaktbar strokepatient.

Vikten av vår svenska musikskola är odiskutabel. I Sandvikens kommun kan vi lätt föreställa oss att järnet är av betydligt större vikt för landet, än vårt svenska musikliv. Men det är faktiskt så att Sverige idag är den femte största musikexportören i världen och har en omsättning på 6-7 miljarder. Vi kan besöka alla världens länder och får då höra musiker från vårt eget land som fått sin fostran och utbildning i den svenska musikskolan.

Många av landets musiker kommer från Sandviken och vissa har också valt att leva och verka i vår kommun. Vi vill att det ska vara så även i framtiden. Flera av dessa musiker får sin grundläggande skolning på Kulturskolan och estetiska programmet i Sandviken. Den kulturella mylla som finns på fritidsgårdar, i teatergrupper och danskonstellationer, i musikband eller körer är en bra grogrund för professionellt musikutövande. Operasångare, jazz-musiker och andra instrumentalister från våra trakter har idag världen som arbetsfält.

Begreppet ”kulturell mylla” innebär också att det skapas ett större intresse kring kulturyttringar som gör att gruppen kulturkonsumenter ökar och som i sin tur skapar förutsättningar för kulturarbetarna att kunna leva på sina yrken.

Vuxenkulturen är också viktig. I exempelvis Sandviken Big Band och Sandvikens Symfoniorkester får vuxna, som lever och verkar i kommunen, möjlighet att spela på mycket avancerad nivå tillsammans med kommunens musiklärare. Därigenom vidmakthåller och utvecklar de sina färdigheter och är goda förebilder för sina elever. Dessutom får kommunen ett bra utbud av levande musik.

Socialdemokraterna anser att

• Det ska skapas större möjligheter för ungdomar som vill visa upp sitt musikutövande i form av erbjudanden om konsertscener.

• Vi ska stödja amatörmusiken för vuxna.

 

TEATER – MUSIKAL – DANS

I Sandviken har vi mycket att vara stolta över. Vi har en Kulturskola och ett estetiskt program i gymnasieskolan där unga människor får uttrycka sig genom teater, musik, dans och bild. Den nyligen nedlagda musikallinjen har gott rykte i landet. Många nu verksamma musikalartister har lagt sin grund på gymnasiet i Sandviken. Risken är stor att ”musikalprofilen” försvinner från skolan i en tid då den genren är populärare än någonsin.

Sandvikens Teaterförening bildades 1934 på initiativ av Riksteatern. De fick då, för första gången, anslag till skol- och vuxenteater. På den tiden arrangerades föreställningarna på Valhalla.

Även idag förläggs mindre evenemang där, men också i ytterområden som Årsunda och Österfärnebo. De större uppsättningarna förläggs till Stora scenen på Folkets Hus och tar en stor del av teaterföreningens budget. Det är därför olyckligt att anslagen har minskat kraftigt. Gagerna är höga och kostnaderna stora. Teaterföreningen prioriterar barn och ungdom och förser dem med så mycket teater som möjligt, från förskolan, till grundskola och till viss del gymnasieskolan.

I kommunen finns dessutom aktiva amatörteaterföreningar som Sandvikens Revy och Musikteater och teaterföreningen Valhall.

Det är angeläget med en mera ändamålsenlig friluftsscen i Högbo bruk. Den av plexiglas omgärdade scenen är både gammal och dålig. De påbörjade planerna på en förbättrad scen i centrala Sandviken ska aktualiseras.

Sandviken har många duktiga pedagoger och kulturutövare som kan vara resurser för amatörkulturen och i offentlig verksamhet. Dessa kan användas av folkbildningen och föreningslivet om dessa frivilliga verksamheter ges mera ekonomiskt stöd.

Socialdemokraterna anser att

• Vi ska verka för att förstärka teaterutbudet och utövandet av amatörteater

• Vi ska verka för en friluftsscen i Högbo Bruk och en mobil scen för hela Sandvikens kommun

 

KONST

Initiativet till Sandvikens första konsthall togs i mitten av 1950-talet. En av de uppgifter som en konsthall har är att, utöver det etablerade, visa det nya inom konsten. Samtidskonsten och de unga icke etablerade konstnärerna behöver en arena för att ställa ut och för att kunna delta i det demokratiska samtalet.

Bildkonsten sätter igång processer inom oss som gör att vi får nya insikter. Det är genom att konfronteras med det nya och möta motstånd som vi utvecklas. Det är därför konsthallen behövs för att barn i förskola, fritidshem och skola ska kunna besöka utställningar, möta kunnig personal som berättar om den konst som visas där och att hjälpa till för att bearbeta vad de har upplevt.

Det är i unga år som vi får, och utvecklar, våra intressen och därmed lägger grunden till det som sker senare i livet. Speciellt viktigt är det för de personer som inte får den här stimulansen någon annanstans. Att upptäcka nya världar som man inte trodde fanns eller upptäcka sin egen förmåga som annars varit dold.

Socialdemokraterna såg till, genom riksdagsbeslut 1938, att 1 % av byggnadskostnader gick till konstnärlig utsmyckning. Många svenska kommuner har förstått värdet av detta beslut.

Socialdemokraterna anser att

• Medel ska ges till pedagogisk verksamhet i konsthallen.

• Sandvikens kommun ska ha som mål att satsa ca 1 % av byggnadskostnaderna till konstnärlig utsmyckning vid ny- och ombyggnationer. Ansvariga för fördelningen av medel ska vara den politiska instans som behandlar kultur som behandlar kulturfrågor i samarbete med konstnärer och andra berörda.

 

KULTUR I SKOLAN

Läroplan Lpo 94:
”Skolan skall stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgif-ter. I skolarbetet skall de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas. Eleverna skall få uppleva olika utryck för kunskaper. De skall få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form skall vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk, utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att prö-a, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna skall tillägna sig.”

Vi vill stimulera alla från förskolan till vuxenutbildning i Sandviken att ta del av och vara aktiva i kommunens kulturutbud. Vi vill också få flera kulturarbetare till skolan, men vill också ge barn, ungdomar och vuxna kulturupplevelser i sitt närområde. Låt barnen delta i föreställningar som teaterarbetare, assistenter bakom kulisserna eller repetera skolans föreställningar på teatern eller annan scen.

Huvudtanken ska vara att utnyttja det man har och bygga en brygga mellan barnen och kulturen. Då handlar det om all sorts kultur, på gallerier, bibliotek, museer, dansverkstäder eller scener. Genom att utnyttja och samordna kompetensen hos kulturutövare/pedagoger, bibliotekarier och konstpedagoger kan pengarna gå till så mycket kulturell verksamhet som möjligt.

Kultur som integrerad del i skolan är viktigt. Forskning visar att kulturellt aktiva barn lär sig snabbare och enklare och dessutom med större lust och entusiasm. Vi vill därför värna de estetiska ämnena i alla skolformer i Sandviken kommun.

Socialdemokraterna anser att

• Vi ska försvara de estetiska ämnenas utrymme i gymnasieskolan.

• Varje skola ska ha tillgång till lärare i samtliga estetiska ämnen med formell pedagogisk kompetens samt läromiljöer med ändamålsenlig utrustning och läromedel – detta med avsikten att eleverna ska kunna uppnå målen i samtliga estetiska ämnen/kurser.

 

KULTURSKOLAN OCH KULTURCENTRUM

Ett nav i kommunens kulturliv är Kulturskolan. Där ska finnas kompetens inom alla konstarter, samt förmågan att kommunicera med alla kulturer och utövare. Kulturskolan ska ha en vision som kan vara att det finns ett stort och välklingande spelmanslag samt dansare i folkdanslaget, kunniga amatörskådespelare/revyartister, att musikkåren, symfoniorkestern, storbandet och de lokala körerna har alla stämmor besatta och att det finns en “världsmusikensemble” med lärare från flera kulturen anställda på skolan.

Kulturskolans huvuduppgift är förstås att inspirera barn och ungdom till kulturellt utövande i all dess former. Kulturskolans verksamhet ska influera alla skolor i kommunen. Kulturskolan bör därför medverka vid anställning av all personal som arbetar med ”estetik” inom kommunens alla skolor. Detta, bland annat, med avsikten att säkerställa att de olika läroplanernas mål uppnås.

Vår kulturskola ska ta sitt ansvar för den befintliga lokala kulturen, utveckla denna och fånga upp den kultur som ”nysvenskarna” för med sig. Med den profilen har man stora möjligheter att bli utsedd till ”årets kulturskola” efter några år.

Sandvikens kulturliv skulle på detta sätt bli både mångkulturellt, och traditionellt svenskt, och detta med allas respekt för varandra. Ambitionen är också att vi ska ha en avgiftsfri Kulturskola.

Sandviken behöver också ett kulturcentrum, bl.a. för Kulturskolans behov, som ett annat nav i kommunens kulturliv. Ett hus där kulturarbetare, lärare på kulturskolan eller estetiska ämnen i skolan har professionella förutsättningar för sitt arbete. Där ska man uppmuntra alla kulturutövare till samarbete och fånga upp ”nysvenskarnas” kultur.

En målbeskrivning för kulturcentrum skulle kunna vara:

”Med Sandvikens kulturcentrum vill vi skapa en kreativ miljö för musik-, dans, bild-, teater- och författarlärare som tillsammans med sina elever, kommunens ”fria” kulturarbetare och kommunens kulturföreningar, kan utvecklas och växa. Genom kulturella möten och diskussioner får vi på så sätt högre kvalitet och når flera människor. Alla kulturyttringar och genrer utgör därigenom själva kärnan i kulturcentrumet och det förutsätts att alla deltar i utvecklingen av konceptet.”

Socialdemokraterna tycker att det planerade kulturcentrumet ska inrymma scener för alla konstnärliga uttryck, där de kan samarbeta och utveckla det nya. Det behövs också mötesplatser och lokaler, där ungdomar kan träffas och själva ansvara för verksamheten. Dessutom ska kulturcentrumet inrymma kommunens biblioteksverksamhet och där bör ges möjlighet att tillgängliggöra arkivmaterial.
Kulturcentrumet bör därför ligga centralt och naturligast är att utveckla det i Folkets Hus, som redan idag inrymmer bibliotek, konsthall, teaterscen m.m.

Socialdemokraterna anser att

• Vi ska undersöka möjligheterna för kulturskolan att delta aktivt vid anställning av all personal som arbetar med ”estetik” inom kommunens alla skolor.

• Kommunen ska bygga ett kulturcentrum med målet att det skapade utrymmet ska vara ledande i landet vad gäller att uppmuntra och utveckla kulturellt utövande.

 

MÅNGKULTUR

Det var bara ett sekel sedan många människor kände sig tvingade att flytta från Sandviken på grund av sin politiska verksamhet. I Sandvikens kommun lever och verkar nu många människor med liknande erfarenheter från olika länder. Dessa utgör en kunskapsbank som tas till vara i allt för liten utsträckning.

Vi Socialdemokrater bör belysa denna fråga, ta kontakter och bilda nätverk som i slutänden kan berika, och sammanföra, våra kulturer. Särskilt inom kulturområdet finns goda förutsättningar att mötas.

Socialdemokraterna anser att

• En inventering ska göras för att utröna och samla de speciella kunskaper och kvalitéer som finns inom invandrargrupperna i Sandviken.

• Fester, sammankomster och gemensamt kulturutbyte ska anordnas för att skapa gemenskap med våra nya Sandvikenbor.

 

OMSORGEN

Uttrycket kultur har fått en dålig klang under de senaste åren. Det är en blindtarm man kan ta bort utan att rubba ”kärnverksamheten”, som det heter i många instanser. Kultur ÄR, enligt vår mening, kärnverksamhet.

Handikapp-, barn- och äldreomsorg behöver omsorgsfull kultur. Med musik, teater, dans och andra kulturyttringar väcks kunskaper hos både barn och äldre på ett sätt som inte är möjligt annars. När man spelar ett instrument så aktiveras fler delar av hjärnan samtidigt. Inom både äldreomsorgen och barnomsorgen ger kulturella aktiviteter klokare, friskare och sundare människor. Man får utlopp för känslor, insikt i andras livsöden, får uppleva den underbara känslan att göra saker tillsammans. Vi socialdemokrater har en stark övertygelse om att en satsning på kultur i omsorgen skulle vara ren vinst.

Ett exempel av idag är att det har startats en grupp som heter ”Kremlorna” på ett äldreboende i Sandviken. Det sjungs och spelas instrument för glatta livet flera gånger i månaden. På kort tid har gruppen ökat från fem till tolv personer. Åldringarna sjunger texter som finns långt bak i minnet, men som plötsligt kommer fram. Skratt och leenden från personal och deltagare startar ett endorfinrus som ersätter medicinering för många skattekronor.

Socialdemokraterna anser att

• Vi ska utveckla kulturinslagen inom vård och omsorg, där kulturen ska välkomnas som en betydelsefull resurs.

 

VÅRA ÄLDRE

Vi står inför en mycket stor grupp av människor som kommer att tillhöra ålderskategorin 55+. För många av dem är kulturen en viktig del av livet. Flera av de kulturaktiva har möj-lighet att vara medlem i pensionärsorganisationer. Det stöd som kommunen idag ger dessa organisationer består endast av hyresbidrag.

Vi socialdemokrater anser att kommunen ska bevara och utveckla de kulturarrangemang som finns bland våra pensionärer. Om kulturen ges möjligheter att genomsyra dessa orga-nisationers arbete så får vi också äldre som är friskare.

Socialdemokraterna anser att

• Pensionärsorganisationerna ska uppmuntras att bedriva kulturverksamhet genom sina studieförbund, genom ett riktat stöd till folkbildningen för kulturverksamhet för målgruppen äldre. Därigenom kan också mer statligt stöd tillföras denna verksamhet.

 

KULTUR FÖR OLIKA BEHOV

Vi har grupper inom samhället som har fysisk eller psykisk funktionsnedsättning på grund av ålder, olyckor, medfödda skador o.s.v. Detta ska inte vara något hinder för att kunna delta i kulturell verksamhet. Vi inom Socialdemokraterna vet att satsningar på sådan verksamhet ger enorma vinster tillbaka. Ett lysande exempel är musikgruppen Jappz där psykiskt funktionsnedsatta spelar med en glädje och utstrålning som är svår att hitta på andra ställen. Jappz skolturnéer på mellanstadiet, och de efterföljande samtalen med eleverna, ger flera svar på barnens frågor än vilken skolbok i ämnet som helst.

Socialdemokraterna vill värna om mångfalden bland de boende i Sandviken oavsett härstamning eller psykiska/fysiska förutsättningar. Personer med funktionsnedsättning behöver en ”kulturell verkstad” där all kreativitet kan tas till vara, oavsett om det är rock’n’roll, fotmålning, rullstolsdans eller teater. En plats där människor av alla sorter kan träffas, umgås och få förståelse för varandra och sig själva.

Socialdemokraterna anser att

• Vi ska skapa förutsättningar för att kulturell verksamhet för personer med fy-sisk/psykiskt funktionsnedsättning ska kunna drivas på ett bra sätt.

 

SAMMANFATTNING OCH MÅL

Kulturen ska ha ett egenvärde och vara ett fundament i samhällsbygget. Vårt mål ska vara att öka alla människors delaktighet i kulturlivet. Vi vill också stödja demokratiskt inflytande, främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar. Vi vill göra alla delaktiga i det som är kulturens kärna – möjligheten att frigöra den egna tankens kraft är en central uppgift för demokratin.

Vi ska särskilt värna om barn och ungas rätt till kultur på lika villkor. För att ta tillvara och utveckla den kreativitet som unga har behövs mötesplatser, utformade efter tidens behov, där de själva kan utveckla sitt skapande.

Vi vill också skapa bättre villkor åt de kulturellt yrkesverksamma och att ge dem möjlighe-ter till eget skapande. Det ena förutsätter det andra.
Socialdemokraterna anser att

•  Att kulturarvet ska bevaras och utvecklas. Särskilt ska beaktas det som utmärker den lokala särarten vad gäller exempelvis byggnadstradition i arkitekturen, land-skapsbilden m.m.

•  Att kommuninvånarna, oavsett ursprung och förutsättningar, ska få tillgång till det mångfasetterade kulturarvet som även omfattar skriftlig och muntlig dokumentation.

•  Att vi aktivt ska arbeta för att det kulturarv som kommunens museer utgör ska bevaras, brukas, tolkas och utvecklas.

•  Att det är viktigt att biblioteken får möjligheter att fortsätta utvecklas och att infra-strukturen med huvudbibliotek och filialer finns kvar.

•  Att bibliotekens ställning ska säkras och stärkas. Det är en investering i samhället och särskilt i de unga.

•  Att folkbildningen ska ges ett generellt och starkt ekonomiskt och moraliskt stöd från kommunen.

•  Att folkbildningen ska få styra sin inriktning utifrån respektive studieförbunds egna prioriteringar och ges generella bidrag från kommunen utifrån de statliga regler som gäller.

•  Att folkbildningen ska med särskilda medel, utöver det generella stödet från kommunen, kunna ges specifika bildningsuppdrag inom viktiga samhällsområden då studiecirkelmetoden har förmågan att nå många medborgare.

•  Att informera om vår unika författartradition och att på olika sätt föra ut den lokala litteraturen till kommunens innevånare.

•  Att stödja de lokala författarna genom att tillsätta särskilda resurser för författar-medverkan i skolor, på möten o.s.v.

•  Att medverka till att författarutbildningar och skrivarläger kommer till stånd i kommunen både bland barn och vuxna, med hjälp av våra egna professionella författare. Medverka till att författarskap blir ett särskilt tillval i gymnasieskolan och att man på sikt tillskapar en ”Sandvikenakademie” med författarutbildning på högskolenivå.

•  Att det ska inrätta ett arbetsrum där kommunens nuvarande eller framtida författare och kulturarbetare har möjlighet att skapa litteratur under kortare eller längre perioder.

•  Att det ska skapas större möjligheter för ungdomar som vill visa upp sitt musikutövande i form av erbjudanden om konsertscener.

•  Att vi ska stödja amatörmusiken för vuxna.

•  Att vi ska verka för att förstärka teaterutbudet och utövandet av amatörteater

•  Att vi ska verka för en friluftsscen i Högbo Bruk och en mobil scen för hela Sandvikens kommun

• Att medel ska ges till pedagogisk verksamhet i konsthallen.

•  Att Sandvikens kommun ska ha som mål att satsa ca 1 % av byggnadskostnaderna till konstnärlig utsmyckning vid ny- och ombyggnationer. Ansvariga för fördelningen av medel ska vara den politiska instans som behandlar kulturfrågor i samarbete med konstnärer och andra berörda.

•  Att vi ska försvara de estetiska ämnenas utrymme i gymnasiet.

•  Att varje skola ska ha tillgång till lärare i samtliga estetiska ämnen med formell pedagogisk kompetens samt läromiljöer med ändamålsenlig utrustning och läromedel – detta med avsikten att eleverna ska kunna uppnå målen i samtliga estetiska ämnen/kurser.

•  Att vi ska undersöka möjligheterna för kulturskolan att delta aktivt vid anställning av all personal som arbetar med ”estetik” inom kommunens alla skolor.

•  Att kommunen ska skapa ett kulturcentrum med målet att det skapade utrymmet ska vara ledande i landet vad gäller att uppmuntra och utveckla kulturellt utövande.

•  Att en inventering görs för att utröna och samla de speciella kunskaper och kvalitéer som finns inom invandrargrupperna i Sandviken.

•  Att fester, sammankomster och gemensamt kulturutbyte anordnas för att skapa gemenskap med våra nya sandvikenbor.

•  Att vi ska utveckla kulturinslagen inom vård och omsorg, där kulturen ska välkomnas som en betydelsefull resurs.

•  Att pensionärsorganisationerna ska uppmuntras att bedriva kulturverksamhet genom sina studieförbund genom ett riktat stöd till folkbildningen för kulturverksamhet för målgruppen äldre. Därigenom kan också mer statligt stöd tillföras denna verksamhet.

•  Att ge ekonomiska förutsättningar för att kulturell verksamhet för personer med fysisk/psykisk funktionsnedsättning ska kunna drivas på ett bra sätt.

facebook Twitter Email