Politiskt styre i kommunen

Socialdemokraterna har bildat en minoritet med Centerpartiet och Liberalerna, som får förhandla budget och andra viktiga frågor med Vänsterpartiet för att få majoritet.

Politisk inriktning 2023–2026

Centerpartiet, Liberalerna, Socialdemokraterna har valt att ta ansvar för Sandvikens kommun. Styret bildas av tre självständiga partier som ser varandra som jämlikar och är övertygade om att en bra kommun blir bättre när samverkan, dialog och helhet är ledorden framåt. Vi ska utveckla hela kommunen och utvecklingen framåt ska vi möta gemensamt.

Tillsammans har vi ett uppdrag att rusta kommunen inför en svår ekonomisk verklighet, med stigande priser och med en annalkande lågkonjunktur. Trots det ser vi positivt på kommande mandatperiod, och med vår politik skapar vi en långsiktig utveckling med fokus på social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Vår strävan i allt vi åtar oss är att Sandvikens kommun ska vara ett föredöme. Vi ska stärka sammanhållningen i samhället och medborgarnas möjligheter att ta vara på sina livschanser.

Forskning visar på att öppna och mångkulturella samhällen är framgångsrika. Sandvikens kommun är ett öppet och mångkulturellt samhälle. Här ska invånarna ha möjlighet att bidra med sina skilda erfarenheter och kunskaper, vilket ger oss ökad konkurrenskraft.

Vårt ledarskap bygger på öppenhet, samverkan, dialog och helhet. Vi uppmuntrar utveckling, låter medarbetare nyttja sin fulla kompetens och involverar civilsamhället och kommunens invånare. Genom en god dialog hämtar vi inspiration för att tillsammans skapa förståelse och acceptans för våra prioriteringar.

Viktigt för oss är att driva en politik som bygger på Agenda 2030 där social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet är hörnstenarna i ett framtida samhällsbygge. Vår politik kommande mandatperiod kommer att bygga på följande politiska prioriteringar

  • Politik för en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar kommun
  • Politik för en hel kommun
  • Politik för en trygg kommun
  • Politik för en växande kommun

Politik för en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar kommun

Ett socialt hållbart samhälle är inkluderande, jämlikt och tolerant. Där känner människor sig delaktiga i samhällsutvecklingen och har tillit till varandra. Det handlar om att skapa ett samhälle där människor trivs och kan leva ett gott liv, där de grundläggande mänskliga behoven tillgodoses och det finns goda förutsättningar att ta hand om sin hälsa.

Ekonomisk hållbarhet kretsar kring de långsiktiga ekonomiska aspekterna och drivkrafterna. Här handlar det både om att säkerställa en ekonomi i balans och att skapa system och tillväxt som inte står i vägen för ekologisk och social hållbarhet. Det handlar också om att hitta nya, rättvisa och resurseffektiva modeller.

Ekologisk hållbarhet innebär att social och ekonomisk utveckling sker inom gränserna för vad planeten klarar av. På så sätt kan samhället tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Politik för en hel kommun

Som medborgare i Sandvikens kommun är det självklart att kunna påverka sin vardag. Att synliggöra och ta vara på det lokala engagemanget är en förutsättning för att lyckas. I ett modernt och jämlikt samhälle måste det ges möjligheter till inflytande över sin livssituation och att få känna delaktighet och tillgång till samhällsutvecklingen.

Det är viktigt att människor kan välja vart man vill bo och samtidigt kunna ta del av samhällsservice och kultur- och fritidsverksamheter. För att hela kommunen ska växa krävs det att förutsättningar finns för att kunna bygga fler bostäder. Att underlätta för nyinflyttning och skapa fungerande flyttkedjor är en prioriterad uppgift för att stärka kommunens fortsatta tillväxt.

Samhällsplaneringen ska göra hela kommunen attraktiv och trygg att bo i. Det offentliga har huvudansvaret – det vill säga att driva processen och vara möjliggörare, skapa incitament och utrymme för andra aktörer, exempelvis föreningslivet och privata verksamheter, att etablera sig och verka i hela kommunen.

Politik för en trygg kommun

Människors behov av trygghet ökar både i det stora och i det lilla. Globalt har vi nyss gått ur en pandemi, det pågår ett krig i Europa och klimatkrisen är överhängande. Lokalt har känslan av otrygghet spridit sig. Världen går mot mer och mer förändring och osäkerhet.

Alla kommunens invånare behöver känna en ökad tilltro och förståelse för det gemensamma. Detta gör att det skapas en framtidstro. Vi vill utveckla mötesplatser där människor möts, byter erfarenheter, lär känna varandra och förstår att uppskatta varandras olikheter, där gemenskap och samhörighet utvecklas. Kort sagt vill vi bryta känslan av utanförskap och ersätta den med gemenskap och trygghet. Ett samhälle som håller ihop är ett tryggt samhälle.

Alla ska känna trygghet i att vården och omsorgen fungerar, att barnen har en bra skolgång, att brottsligheten bekämpas och att man på ålderns höst är trygg.

Kommunen ska vara en trygg och attraktiv arbetsgivare som uppmuntrar utveckling och låter medarbetare nyttja sin fulla kompetens

Politik för en växande kommun

Ett väl fungerande samhälle består av individer och företag som känner trygghet och tillit till varandra och kommunens verksamheter. En av förutsättningarna för detta är att människor har möjlighet att försörja sig själva. Jobb med bra arbetsvillkor och företagande eller sysselsättning efter sin högsta förmåga stärker självkänsla och framtidstro. Fler arbetade timmar gör också att skatteintäkterna ökar, vilket är avgörande för samhällets möjlighet att leverera välfärdstjänster av högsta kvalitet.

Sandviken ska vara en framåtsyftande och företagsam kommun. Den ökade globala efterfrågan på gröna produkter och tjänster som möter klimatkrisen och miljöutmaningarna kommer att stärka konkurrenskraften och tillväxten. Här finns världsledande företag men också små och medelstora företag med spetskunskap som levererar på en internationell marknad.

En grön omställning är nödvändig för att rädda klimatet. Genom att föra en aktiv miljöpolitik med inriktning mot cirkulär ekonomi, investeringar i grön teknik och hållbara transporter skapar vi bättre möjligheter för företagande och fler jobb.

Vi ser de gröna näringarna som en viktig pusselbit, med jordbrukets produktion av livsmedel nära konsumenten – för klimatet och för vår möjlighet att klara krissituationer – och skogen som både innehåller miljövänliga material för till exempel hustillverkning och är en viktig komponent för ett väl fungerande ekosystem men också som en energikälla.

Det ska vara lätt att etablera sig och växa som företag i hela Sandvikens kommun. Vi skapar förutsättningar för fler jobb och företag genom att vara aktiva, lyhörda och skapa plattformar för samverkan och dialog, för att bidra till företagens utveckling. Infrastruktur och kommunal service är viktiga fördelar för befintliga företag men också för att nya företag ska etablera sig.

Kompetensförsörjning med skola, gymnasium, vuxenutbildning och matchning till arbetsmarknaden är viktiga fokusområden, liksom att uppmuntra till högre studier. Den kompetens och de erfarenheter människor har, oavsett ålder och bakgrund, måste tas tillvara. Vi ska stimulera till vidareutbildning för att individen ska vara konkurrenskraftig på arbetsmarknaden och vi ska kunna tillgodose nutida och framtida rekryteringsbehov.

Arbetarepartiet Socialdemokraterna                      Centerpartiet                   Liberalerna

facebook Twitter Email