Nomineringsanvisningar 2018

 

FÖLJANDE GÄLLER SAMTLIGA NOMINERINGAR

För den som nominerar:
– Den nominerade ska vara tillfrågad och ha accepterat nomineringen.
– Den nominerade ska vara informerad om uppdragets förutsättningar samt vilka skyldigheter/rättigheter som följer med uppdraget (se nedan)
– Kandidaternas skriftliga presentation ska lämnas tillsammans med nomineringen. Blankett finns på hemsidan.
– Vi ska ha en jämn könsfördelning och mångfald. Vi strävar också efter att 25 procent av kandidaterna ska vara under 35 år.

Följande krav bör den som nominerar ställa på de nominerade:
– 
Att ta ansvar för att gemensamt få partiorganisationen att fungera på ett bra och utåtriktat sätt.
– Att aktivt delta i sin s-förenings/-s-klubbs arbete.
– Att avsätta tid för uppdraget, även i form av att delta i s-gruppernas möten.
– Att kunnighet och intresse är en förutsättning.
– Att delta i den utbildning som erbjuds för uppdraget.

För valberedningen:
– 
Valberedningen kan föreslå ytterligare kandidater.
– Valberedningen upprättar förslag till kandidater.
– Samtliga nominerade skall få besked om sin kandidatur innan valberedningens förslag tillkännages.
– Valberedningens förslag föreläggs arbetarekommunens styrelse för yttrande.
– Valberedningens förslag tillkännages via medlemsmail samt publiceras på hemsidan minst två veckor före respektive valmöte.
– Valberedningens ledamöter ska vara aktiva i partiarbetet, bl a för att kunna skaffa sig en uppfattning om nominerade kandidaters lämplighet.
– Valberedningen ska sträva efter att de förtroendevalda speglar väljarkårens mångfald vad gäller, kön, ålder, geografisk spridning och etnisk bakgrund.

TIDER FÖR NOMINERINGAR OCH VAL

Kommunfullmäktigelistan
Sista nomineringsdag: 11 februari 2018
Beslut fattas på: Arbetarekommunens årsmöte i mars 2018

Kommunalrådskandidater
Sista nomineringsdag 11 februari 2018
Beslut fattas på: Arbetarekommunens årsmöte i mars 2018

Presidiekandidater
Sista nomineringsdag: 15 april 2018
Beslut fattas på: Arbetarekommunens medlemsmöte i maj 2018

Nominering ska ske till följande nämnder och styrelser:

 • Kommunfullmäktige
 • Kommunstyrelsen
 • Arbetslivsnämnden
 • Individ- och familjeomsorgsnämnden
 • Kultur- och fritidsnämnden
 • Kunskapsnämnden
 • Omsorgsnämnden
 • Samhällsbyggnadsnämnden
 • Valnämnden
 • Överförmyndarnämnden
 • Göransson Arena AB
 • Högbo Bruk AB
 • Sandviken Energi AB
 • Sandvikenhus AB

Ledamöter o ersättare i nämnder och styrelser

Sista nomineringsdag: 15 oktober 2018
Beslut fattas på: Arbetarekommunens medlemsmöte i november 2018

Principbeslut om nämnd/styrelseuppdrag
– 
Ordförande i nämnd skall inte sitta i kommunstyrelsen
– Vice ordförande accepteras men rekommenderas inte.
– Det är inte lämpligt att sitta i den nämnd/styrelse man arbetar under.
– Verksamhetschef, facklig förtroendevald eller liknande med direkt koppling till en nämnd/styrelse är direkt olämplig att sitta i just den nämnden/styrelsen.

Nominering ska ske till följande nämnder och styrelser:

 • Kommunstyrelsen
 • Arbetslivsnämnden
 • Individ- och familjeomsorgsnämnden
 • Kultur- och fritidsnämnden
 • Kunskapsnämnden
 • Omsorgsnämnden
 • Samhällsbyggnadsnämnden
 • Valnämnden
 • Överförmyndarnämnden
 • Göransson Arena AB
 • Högbo Bruk AB
 • Sandviken Energi AB
 • Sandvikenhus AB

FÖRTROENDEVALDAS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

Rättigheter:
En medlem som uppbär offentligt förtroendeuppdrag på partiets mandat har förutom de rättigheter som tillkommer honom/henne som medlem.
– Rätt att delta i studieverksamhet som anordnas för offentligt förtroendevalda.
– Rätt att i enlighet med partiets principer och politiska program förbehållslöst bilda sig en egen uppfattning om och fatta beslut inom det område som förtroendeuppdraget omfattar.

Skyldigheter:
En medlem som uppbär offentligt förtroendeuppdrag på partiets mandat har förutom de skyldigheter som tillkommer honom/henne som medlem.
– Skyldighet att låta sina beslut väledas av partiets idér och fattade principbeslut
– Skyldighet att upprätthålla en fast och obruten kontakt med partiorganisationen, till exempel genom att regelbundet delta i mötesverksamheten.
– Skyldighet att fortlöpande informera partiorganisationerna om utvecklingen inom det område som förtroendeuppdraget omfattar.
– Skyldighet att erlägga medlemsavgift som har beslutats av partiet.
– Skyldighet att uppträda på ett sätt som är förenligt med socialdemokratins värdegrund.


Nomineringar skickas till sap.sandviken@gmail.com
Märk ämnesraden ”Nominering”
Nomineringsformuläret ska lämnas in i samband med nominering.

facebook Twitter Email