Samarbete mellan S-MP-C

Samarbetsöverenskommelse mandatperioden 2015-2018

Miljöpartiet, Centerpartiet och Socialdemokraterna bildar den politiska majoriteten som tar ansvar för  Sandvikens kommun och våra invånares bästa under mandatperioden 2015-18.

Grunden för samarbetet är att majoriteten utgörs av tre självständiga partier. En väl fungerande kommun kan bli än bättre där samarbete är ett ledord. Den sociala, miljömässiga och ekonomiska hållbarheten är en utgångspunkt för den långsiktiga utvecklingen. För att klara detta fordras ständigt en kamp för att bygga vidare på värden som demokrati, mångfald och jämställdhet.

I det moderna samhället måste individen ges möjligheter att ha inflytande över sin livssituation. En viktig faktor är att människors åsikter tas tillvara genom förbättrad medborgardialog. Ett jämställt samhälle utmärks av tolerans och mångfald, som är tillgängligt och inkluderande för alla.

Sandvikens kommun ska vara en plats där företagen är livskraftiga och där vi tar vara på och kan utbilda för rätt kompetens. Vi ska både bokstavligt och bildligt bygga ett levande centrum och en landsbygd där man både kan bo och driva företag.

Människor och influenser från världens alla hörn har alltid berikat vår vardag. Idag är Sandviken ett mångkulturellt samhälle där företag och offentlig sektor har möjlighet att rekrytera arbetskraft med skilda erfarenheter och kunskaper. I ett sådant samhälle har vi alla möjlighet att möta världen på hemmaplan.

Vi vill sträva efter en livskraftig kommun som vågar ta till sig ny information och som satsar på hållbar utveckling genom ansvarsfull resursfördelning och innovativa idéer.

Jobben, näringsliv, arbetsmarknad
Vår politiska ambition är allas rätt till ett arbete. För det behövs både en stark offentlig sektor och goda förutsättningar för näringslivet. Vi ser stora möjligheter för fler arbetstillfällen i kommunen. Samverkan med näringslivet är en förutsättning för att utveckla den lokala och regionala arbetsmarknaden. Ungdomars möjligheter till jobb ska stärkas.

Kompetens, utbildning
Kunskap och bildning är en av nycklarna till människans frigörelse. Kunskapsresultaten ska höjas. I vår moderna skola ska vi förbereda dagens elever till att bli kompetenta, kritiskt granskande och kreativa individer. Elevernas inflytande ska stärkas så att de känner lust att lära. Alla, oavsett bakgrund, ska beredas goda möjligheter på sin väg in i vuxenlivet. Skolan ska ge såväl kunskap som grunden för god hälsa.

Vi fortsätter nu arbetet med nästa generations lärande för att skolan fullt ut ska använda de möjligheter som tekniken och nätet erbjuder. I Sandviken har vi en framtidsinriktad skola där alla lärare och elever har varsin dator.

Resurserna ska fördelas så att våra skolor blir likvärdiga och kompenserar för skillnader. Nyckeln till en bra skola finns i klassrummet, i mötet mellan läraren och eleven. Därför måste vi stärka lärarna, respektera och ta vara på deras kunnande och utveckla lärandet i klassrummet med hjälp av den senaste forskningen.

Gymnasieskolan ska ha ett utbud som både kan ta emot alla som lämnar grundskolan i Sandviken och som i hög utsträckning tillfredsställer elevernas förstahandsval. Samtidigt ska utbudet möta det framtida kompetensbehovet hos kommunens och regionens näringsliv, och främja en generell höjning av utbildningsnivån i kommunen.

Omsorg
Alla människor ses som resurser i vår kommun, där vi värnar om allas hälsa och välbefinnande.

Vi kan alla drabbas av svårigheter i livet, det är då man behöver vara trygg i sin livssituation och inte lämnas att klara sig själv.

Alla ska mötas utifrån sina förutsättningar och behov. Omsorgen är i huvudsak en personal- och kunskapsintensiv verksamhet, där de anställda är den största tillgången. Behoven inom omsorgerna blir allt större bland annat p g a ökad individanpassning. Därför måste kompetens och specialisering i omsorgerna utvecklas. Stärkta utbildningsresurser på alla nivåer är en nödvändighet. Det är viktigt att hela tiden arbeta med att förbättra tillgängligheten.

Ett rikt liv
En mångfald av kultur- och fritidsaktiviteter bidrar i allra högsta grad till god livskvalitet och god hälsa. Vi vill särskilt värna om alla barns möjligheter att, på lika villkor, ta del av och själva delta i ett brett utbud av kultur- och fritidsverksamheter som dans, konst, litteratur, musik, teater, lek, idrott, friluftsliv mm.

Att ha tillgång till Storsjön ska vara en möjlighet för alla.

Kommunen som växer
Sandviken är en levande industri och kulturkommun som växer. God samhällsplanering är att blanda olika boendeformer som svarar upp mot de behov som finns. Det betyder att fler bostäder måste byggas.

IT och bredband har betydelse för hela kommunens utveckling och skapar förutsättningar för en hållbar tillväxt, konkurrenskraft och innovationsförmåga.

Att klara av en omställning från ett samhälle som är beroende av fossila bränslen, till ett samhälle med helt förnybara energikällor, är en stor utmaning och ett stort politiskt ansvar. Det kräver investeringar, beteendeförändringar och utbildning.

En hållbar kommun innebär långsiktigt arbete. Kunskapen, tekniken och resurserna finns. Vår negativa miljöpåverkan måste minska.
Sandviken den 17 oktober 2014

Jörgen Sjöstedt, Mp
Veronica Wernersson, C
Kerstin Almén, S

facebook Twitter Email