Miljö

Vi värnar om vår goda miljö med ren luft, rent vatten och natursköna områden

  • Vi vill öka kunskapen kring miljöfrågor
  • Andelen ekologisk och närodlad mat i kommunens verksamheter ska öka
  • Vi ska minska transporterna och verka för en bättre kollektivtrafik
  • Vi vill göra Sandviken till en cykelkommun
  • Storsjön är en viktig miljö- och rekreationsfråga

 

Att klara en omställning från ett samhälle helt beroende av fossila bränslen till ett samhälle med förnybara energikällor är en stor utmaning. Omställningar av den omfattningen har vi socialdemokrater drivit igenom tidigare. Den från ett fattigsverige till en välfärdsstat, från ett land där utbildning var förunnat ett fåtal till att bygga ett kunskapssamhälle. Nu vill vi göra det igen. Det är ett stort politiskt ansvar. Det kräver investeringar, beteendeförändringar och utbildning.

Miljöfrågor är något vi alla påverkas av, vare sig vi vill eller inte. Att värna miljön är en solidaritets- och överlevnadsfråga för kommande generationer, djur och växter. Nuvarande och kommande generationer ska tillförsäkras en miljö präglad av natursköna områden, rent vatten, ren luft och en biologisk mångfald.

Ett hållbart Sandviken kräver långsiktigt arbete. Det har aldrig funnits större möjligheter än idag att minska människans påverkan på klimatet. Kunskapen, tekniken och resurserna finns. Vi vill att kommunen ska minska sin klimatpåverkan och att andelen ekologisk och närodlad mat i kommunens verksamheter ska öka.

Sandviken har en idag en bra miljö, ren luft, rent vatten samt natursköna områden nära boendet. Allt det ska vi värna och en viktig väg till detta är att öka medvetenheten kring miljöfrågor så att vi får gemensamma förutsättningar att driva en hållbar utveckling.

Storsjön ska värnas både av miljöskäl och av livskvalitetsmässiga skäl. Att ha tillgång till Storsjön ska vara en möjlighet för alla, oavsett ekonomisk situation, fysiska förutsättningar eller ålder.

Vi vet att miljö- och klimatfrågor kräver samarbete lokalt, regionalt, nationellt och internationellt men all förändring börjar lokalt. Ingen kan göra allt men alla kan göra något..

facebook Twitter Email