Utbildning

Kunskapsresultaten ska höjas i en modern skola med nästa generations lärande

  • Föräldrar ska ha rätt till en god barnomsorg utifrån sina behov
  • I Sandvikens skolor ska barn och elever ha verkligt inflytande över sitt lärande
  • Alla elever som går ut grundskolan ska vara behöriga till ett nationellt program på gymnasiet
  • Vår gymnasieskola ska möta både elevernas intressen och arbetsmarknadens behov

 

Kunskap och bildning är nyckeln till arbete och människans frigörelse. Därför är det viktigt för oss socialdemokrater att satsa på barnen från förskolan upp till gymnasiet. Det är bra för utvecklingen i kommunen, det är bra för sysselsättningen och det är bra för alla kommuninnevånare.

I förskolan och på fritidshemmen ska personaltäthet och gruppstorlekar vara anpassade efter barnens behov och läroplanens mål. Föräldrars behov av barnomsorg ska tillgodoses oavsett om det är på kvällar, nätter eller helger. Fritidshemmen ska stärkas och alla elever ska kunna få läxläsningshjälp.

Skolan ska förbereda och bilda dagens elever till kompetenta, kritiskt granskande och kreativa individer som har möjlighet att uppfylla sina drömmar. Elevernas inflytande i skolan ska stärkas så att de känner lust att lära, når målen och kan utvecklas efter sina förutsättningar.

I Sandviken har vi en modern och framtidsinriktad skola där alla lärare och elever har varsin dator. Vi socialdemokrater vill fortsätta arbetet med nästa generations lärande för att skolan fullt ut ska använda de möjligheter som tekniken och nätet erbjuder. Utvecklandet av digitala kompetenser ska vara en central och självklar del av elevernas lärprocesser.

Resurserna ska fördelas så att våra skolor blir likvärdiga och kompenserar för skillnader. Nyckeln till en bra skola finns i klassrummet, i mötet mellan läraren och eleven. Därför måste vi stärka lärarna, respektera och ta vara på deras kunnande och utveckla lärandet i klassrummet med hjälp av den senaste forskningen.

Vår gymnasieskola skall ha ett utbud som både kan ta emot alla som lämnar grundskolan i Sandviken och som i hög utsträckning tillfredsställer elevernas förstahandsval. Samtidigt ska utbudet möta det framtida kompetensbehovet hos kommunens och regionens näringsliv, och främja en generell höjning av utbildningsnivån i kommunen.

facebook Twitter Email