Kultur- och fritid

Alla ska ha möjlighet att delta aktivt i kultur- och fritidslivet

  • Vi vill skapa fler trygga miljöer för frilufts- naturliv och rekreation
  • Det ska finnas mötesplatser med ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter
  • Vi prioriterar verksamhet för barn och unga
  • Vi vill fortsätta utveckla Kulturcentrum och våra idrottsarenor
  • Vi känner stolthet över Sandvikens kulturella och idrottsliga traditioner och vill värna och utveckla dessa för framtidens samhälle

 

Det är i unga år livsmönster och vanor skapas, som man sedan har med sig in i vuxenlivet.  Därför vill vi ha en stark kultur- och fritidspolitik som skapar förutsättningar för en bred verksamhet och många mötesplatser där barn, unga och äldre har möjligheter att delta utifrån sina villkor och förutsättningar.

Föreningslivet och studieförbunden fyller en viktig funktion och ska stöttas av kommunen..

Inget barn ska stängas ute på grund av höga avgifter eller bristande tillgänglighet. Vi vill prioritera anläggningar och föreningsbidrag som har särskild betydelse för barn- och ungdomsverksamhet.

Vi vill uppmuntra föreningslivet att samverka med fritidshemmen så att barnen kan få ägna sig åt olika föreningsaktiviteter inom kultur och idrott. På det sättet får barn som idag inte har möjlighet att ägna sig åt dessa aktiviteter en chans att göra det.

facebook Twitter Email