Motioner o förslag till svar DÅK 2019

Motion ang – Regional kollektivtrafik med biogasdrivna bussar

2030 ska Sverige ha minskat sitt koldioxidutsläpp med 75 %. En stor del av utsläppen kommer från transporter både av produkter och människor.

Det är svårt att styra det som sker i privat sektor och att ändra människors beteende tar tid. Därför är det viktigt att regioner och kommuner är föregångare och goda förebilder.

Idag har vi i regionen en fungerande anläggning för produktion av biogas från utsorterat matavfall. För att tillfullo kunna dra nytta av den och bidra till en cirkulär ekonomi är det viktigt att upphandla bussar som drivs med biogas.

Vi föreslår distriktsårskongressen besluta:

att uppdra till distriktets valda företrädare att arbeta för att vid varje upphandling av bussar ska 75 % av dessa vara biogasdrivna.

Marie Lind & Kenneth Axling

SVAR PÅ MOTION – Regional kollektivtrafik med biogasdrivna bussar

Regeringen beslutade 31 maj 2018 om en utredning som heter ”Långsiktiga konkurrensförutsättningar för biogas Dir 2018:45” som har till uppgift att titta på biogasens roll i framtiden. Utredningen ska lämna svar senast 3 juni 2019. I direktiven till utredningen står bland annat följande.

”Hur kan biogasens nytta som resurs tas till vara på bästa sätt?

Det saknas dock i dag en djupare analys av vilken roll användning av biogas i industriell verksamhet samt för el- och värmeproduktion kan spela. Det är viktigt att denna fråga belyses bättre. Potentialen för användning av biogas i transportsektorn har utretts i ett antal tidigare utredningar men utvecklingen går snabbt vad gäller bland annat ökad elektrifiering och ökad användning av biodiesel.

Intresset av att använda LNG i bland annat sjöfart och tunga vägtransporter ökar samtidigt. Särskilt för sjöfarten kan användningen bidra till miljökvalitetsmålet om frisk luft, genom lägre utsläpp av kväveoxider, partiklar och svavel. Av dessa skäl behöver en djupare analys av biogasens roll. Analysen ska särskilt beakta nyttan av att öka andelen biogas (LBG) i den flytande gasen och möjligheterna att åstadkomma detta. Det finns anledning att göra en djupare analys av marknaden och de samhällsekonomiska kostnaderna och nyttorna med användning av biogas i olika delar av transportsektorn, samt i industri-, el- och värmesektorn. Utredaren ska även analysera i vilken sektor användning av biogas gör störst nytta.”

AK-styrelsen delar regeringens syn på att biogasens roll måste utredas och man måste veta var den gör störst nytta.

Om regionen ska tvingas till att upphandla 75 % biogasbussar betyder det att 25 % av bussarna ska drivas av andra fossilfria drivmedel som t.ex. HVO, vätgas, eller batteri. Vi menar att det i dagsläget inte är lämpligt att låsa 75 % av bussflottan till ett energislag.

Med ovanstående som grund föreslår AK-styrelsen:

att motionen skickas till distriktskongressen som enskild


Motion ang – Förbud mot e-cigaretter

Forskning visar att ungdomar som använder e-cigaretter i större utsträckning börjar röka “vanliga” cigaretter. Vi ser en trend som växer fram bland ungdomar. Coola filmer spelas in på Youtube där ungdomar gör olika konster med röken. Tobaksindustrin har skapat en e-cigarett som producerar enormt mycket rök, så att det ska vara möjligt.

Region Gävleborg har ställt sig bakom arbetet med ett “Rökfritt Sverige 2025” Tobacco Endgame, vilket är väldigt bra! Marknadsföringen som tobaksindustrin för med uttänkta budskap via sociala medier underlättar inte detta arbete, slaget mot tobaksindustrin är tufft men viktigt att angripa. Forskning visar att just barn och ungdomar är särskilt sårbara för social marknadsföring och att 88 % av alla rökare börjar före 21 års ålder.

Många av oss som varit eller är rökare minns säkert första cigaretten. Så grymt äckligt! Det smakade pyton! I dag kan första blosset smaka hallon, choklad, jordgubbe eller vilken favoritsmak du än har. Rökning är som alla i dagsläget vet, en inkörsport till tyngre droger.

Med detta i åtanke vill jag att:

Våra riksdagsledamöter ifrån gävleborgsbänken arbetar för att ett förbud mot e-cigaretter införs i Sverige

Kerstin Almén (S)

SVAR PÅ MOTION – Förbud mot E-cigaretter

E-cigaretter är en relativt ny företeelse fortfarande, som nyligen har reglerats och beskattats i beslut i Sveriges riksdag. Så sent som 2017 togs beslut om att reglera försäljning och användande av E-cigaretter liknande det regelverk som tidigare funnits för tobak. Före det fans inte ens någon åldersgräns för att köpa E-cigaretter, det fanns ingen beskattning av vätskorna liknande tobaksskatten, eller några regler för hur de marknadsfördes.

Vi delar motionärens oro för utvecklingen generellt, och kan också konstatera at forskningsläget vad gäller hur farliga vätskorna är vid inhalering inte är tillfredsställande. En del rapporter har kommit som motsäger påståendet att E-cigaretter är hälsosammare än annat tobaksbruk. Medan andra visar att det är mindre hälsofarligt än åtminstone vanliga cigaretter.

Just frågan om smak är också något som bör ses över och funderas på, i likhet med de smaksatta cigaretter som förbjöds enligt EU-direktiv redan 2016 (men kan säljas till och med 2020 om de hade en marknadsandel på 3 % eller mer, t.ex. mentolcigarretter). Ett omedelbart problem är att vätskan som säljs till E-cigaretter oftast säljs i två eller flera delar som man sedan blandar själv, smak och nikotinvätska behöver alltså inte vara blandat vilket komplicerar lagstiftningen.

Med bakgrund av att vi nyligen gjort stora förändringar för att begränsa E-cigaretter och i många fall likställt dem med annan rökning så anser vi att åtgärder riktade enbart mot E-cigaretter idag inte är motiverade. Bortsett från frågan om smaker och annat som kan ses som marknadsföring rakt mot ungdomar, vilket Arbetarekommunen anser bör ses över tillsammans med att man noga följer utvecklingen på forskningsområdet.

Med ovanstående som grund föreslår AK-styrelsen

att motionen skickas till distriktskongressen som enskild


Motion ang – Utveckla möjligheten till representation i distriktsstyrelsen

Under en diskussion i Ovansjö socialdemokratiska förening framkommer det att arbetsformerna för partidistriktets styrelse är sådan att vid ordinarie ledamots frånvaro skall denne ha kallat på ersättare för att fylla platsen i styrelsen.

För att kunna driva socialdemokratisk politik i region/ landsting bör så många som möjligt i partiet aktivt kunna delta i diskussion och beslut.

Jag hemställer att partidistriktet ser över möjligheterna till att kalla både ordinarie och ersättare till styrelsemöten och andra tillfällen då styrelsen har sammankomster. Dessa representanter är våra främsta i att framföra socialdemokratisk politik inom landsting- och regionfrågor. Våra väljare vill höra hur vi tänker, och fler initierade så blir vi fler som kan föra idéerna ut till allmänheten.

Hemställer att årsmötet beslutar:

utreda möjligheten så att ersättare kallas till alla sammandragningar som ordinarie styrelseledamöter i partidistriktet.

Sven-Olof Evermo

Ovansjö socialdemokratiska förening

SVAR PÅ MOTION – Utveckla möjligheten till representation i distriktsstyrelsen

Partidistriktet har en styrelse som består av ett VU på fem personer samt tio ordinarie ledamöter med personliga ersättare från arbetarekommunerna.

Det betyder i praktiken att distriktsstyrelsen fungerar mer eller mindre som ett representantskap.

Om ersättarna ska ha rätten att delta kan styrelsen bestå av 25 personer vid mötena. AK-styrelsen tycker att det blir en stor församling att hantera.

Med ovanstående som grund föreslår AK-styrelsen

att motionen skickas till distriktskongressen som enskild


Motion ang – Distans- fjärrundervisning i grund-och gymnasieskolan

Distansundervisning har funnits i Sverige över 100 år. Den innebär att undervisningen inte är bunden till en viss plats till exempel ett klassrum, dels att lärare och elev inte träffas så ofta utan att lektionen sker i skriven form, eller via video eller webbkonferens. Distansundervisning är vanligt inom universitet, högskola och inom folkbildning.

Fjärrundervisning innebär att undervisningen är interaktiv och sker i realtid genom att man använder informations- och kommunikationsteknik. Eleverna är i skolans lokaler tillsammans med en handledare. Läraren som undervisar befinner sig samtidigt någon annanstans.

Vi ser ett behov av både distans- och fjärrundervisning i dagens och i framtidens skola. Vårt mål är en likvärdig skola med god kvalitet, en skola som ger alla barn och ungdomar möjlighet till den utbildning barn och ungdomar har rätt till.

Vi uppmanar därför våra riksdagsledamöter ifrån Gävleborg att:

• Arbeta för att reglerna kring distans- och fjärrundervisning för grund- och gymnasieskolan ändras

• Arbeta för att det ska vara möjligt att bedriva skolor med god kvalitet och likvärdig utbildning i hela landet

Kerstin Almén (S)

SVAR PÅ MOTION – Distans- och fjärundervisning i grund- och gymnasieskolan

AK:s styrelse sympatiserar med motionens grundtanke och ställer sig positiv till utökade möjligheter att tillämpa distans- och fjärundervisning. Däremot ser vi inte att det föreligger någon anledning till att uppmana våra riksdagsledamöter att arbeta extra med den här frågan, utöver redan pågående arbete. Vi noterar att de rekommendationer Skolverket gett regeringen ligger i linje med det motionen vill uppnå.

Så med hänsyn till detta och att regler och lagar kring tillämpningen av distans- och fjärundervisning i det svenska skolsystemet redan haft omfattande utredningar, senast i SOU 2017:44, föreslår AK-styrelsen

att motionen skickas till distriktskongressen som enskild


Motion ang – Gerontologiska akutmottagningar i Gävleborgs Län

Inrätta gerontologiska akutmottagningar i Gävleborgs Län med gerontologisk medicinsk kompetens

Bakgrund till motionen:

Sveriges rankas som ett av de bästa länderna i världen att åldras i, och svensk sjukvård hör till världens bästa. En konsekvens av denna framgång är att fler människor överlever svårare sjukdomar och blir äldre och äldre. Gruppen multisjuka sköra äldre blir således större och är i behov av fortsatta insatser från sjukvården – både öppen och sluten vård och inte minst I akutsjukvården. Multisjuka äldre behöver därför en kvalificerad individanpassad akutvård.

Besöken på länets akutmottagningar för äldre patienter är ofta långvariga och vården av äldre patienter inte alltid professionell. (Källa: Anmälningar till patientombudsmannen.) Medelåldern på länets patienter på akutmottagningarna är hög. Väntetiderna är ofta långa för äldre och behandlingarna inte alltid de mest ändamålsenliga. Gerontologisk expertis saknas i regel vid länets akutmottagningar och mottagandet blir därför problematiskt. Gerontologisk expertis behövs i vården av äldre patienter

I en artikel i Läkartidningen om äldres svåra sjukdomar som oftast kräver en tids observation och relativt lång vårdtid diskuteras att de behövs ett annat mottagande I akutvården. Detta för att kunna ta reda på vad som döljer sig bakom kontaktorsakerna. Det visas på en inläggningsfrekvens på >80 procent för de vanligaste kontaktorsakerna och då ställs frågan om inte akutmottagningarna bör ta hand om äldre på ett annat sätt än vad man gör i dag för att korta de ofta långa handläggningstiderna. Detta är också en ekonomisk fråga som på sikt kan ge besparingar.

Konklusion:

I anslutning till länets befintliga akutmottagningar föreslås inrättande av gerontologiska akutmottagningar som ska ta emot äldre patienter som uppsöker akutmottagningar.

Att Inrätta gerontologiska akutmottagningar i Gävleborgs Län med gerontologisk medicinsk kompetens

Marie Lindh & Åsa Morberg

S-kvinnor, Sandviken

Svar på motion Gerontologiska akutmottagningar I Gävleborgs Län

Frågan om akutmottagningar med specifik kompetens på äldreområdet är en otroligt viktig fråga för att möta den nära framtidens åldrande befolkning där redan nu en mycket stor del av sjukvårdens resurser går till de äldre.

Gerontologi är läran om det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet och om de åldersrelaterade förändringar som sker hos människan från det att hon uppnått mogen ålder till dess att hon dör. Geriatrik definieras som läran om orsaker, symtom, diagnos och behandling av sjukdomar hos äldre.

Utifrån dessa definitioner så framgår det att just akutmottagningar i allt väsentligt hör till det geriatriska begreppet snarare än det gerontologiska.

I vårt län pågår det ett flertal nya arbetssätt inom vården, varje enhet diskuterar fram hur de ska arbeta för att kunna arbeta utifrån en patientnära vård, en personcentrerad vård samtidigt som den nära vården utvecklas, en vård som ska följa de vårdprogram som implementeras i alla delar av vården.

Hur skall olika tekniska lösningar göra vården bättre för patienterna? Vilken vård kan och bör ske i hemmet eller på särskilt boende? Regionen utvecklar och testar t.ex. ett vårdteam som åker hem till patienterna istället för att patienten ska åka in till akuten.

Varje enhet ser över läkemedel för den som har fått läkemedel. Det finns apotekare anställda på många enheter inom kommun och regionen som ska hjälpa förskrivarna att se över läkemedlen, unga friska män och t.ex. äldre kvinnor skall inte medicineras utifrån samma principer.

Kommunerna och regionerna försöker minska onödiga inläggningar inom specialistvården. De patienter som inte behöver åka in till akuten skall slippa detta genom att öka förebyggande folkhälsoinsatser som gör att de äldre kan vara friska längre och kunna bo hemma så länge de vill detta.

De äldre medborgarna skall givetvis få vård på akuten och specialistvård när patienten har en sjukdom som kräver detta. Vi har idag brist på geriatrisk kompetens vi försöker få fler läkare att specialistutbilda sig inom detta område för att bli specialister inom den nära vården som våra distriktsläkare och distriktssköterskor är. Fler yrkesgrupper inom vården och kommunens omsorg behöver lära sig mer om geriatrik och gerontologi.

Utifrån detta resonemang så föreslår AK-styrelsen att

att motionen skickas till distriktskongressen som enskild


Motion ang – Inrätta utbildningsprogram för tandsköterskor vid yrkeshögskolan i Gävle

Bakgrund till motionen:

Det råder stor efterfrågan på tandsköterskor och det beräknas råda brist på dessa yrkesroller inom de närmsta åren också, då en stor del av de som arbetar som detta idag har hög medelålder, vilket innebär att inom enbart några år kommer 20-40 % att gå i pension.

Tandsköterska är ett mångsidigt och spännande yrke i en viktig bransch. Som tandsköterska kommer han/hon att arbeta med tandvård, förebyggande tandvård och tandhälsoinformation. Förutom att assistera tandläkaren har han/hon också självständiga arbetsuppgifter av olika slag och tandsköterskor kan exempelvis också arbeta med patienter självständigt.

Efter examen som tandsköterska blir hon/han en utbildad och kompetent tandsköterska, som är väldigt eftertraktad på arbetsmarknaden i Gävleborgs Län.

Det är av stor vikt att utbildning finns i Gävleborgs Län eftersom det skulle attrahera flera boende i Gävleborgs Län och benägenheten att söka arbete i Gävleborgs Län blir större.

Konklusion och motion:

Att inrätta utbildningsprogram för tandsköterskor vid yrkeshögskolan i Gävle

Marie Lindh & Åsa Morberg

S-kvinnor, Sandviken

SVAR PÅ MOTION – Inrätta utbildningsprogram för tandsköterskor vid yrkeshögskolan i Gävle

Utifrån den personalsituation som Folktandvården i Gävleborg har i dagsläget ser vi inget behov att utbilda tandsköterskor.

Folktandvården har ett samarbete med Högskolan Gävleborg och de har redan ett utbildningsprogram inom den så kallade uppdragsutbildningen som regionen beställer av högskolorna. Det pågår ständigt lärlingsprogram för att locka fler att utbilda sig inom tandvården.

Just nu är det tandhygienister som är en bristvara, som med dagens arbetssätt behövs eftersom deras arbete underlättar för tandläkare och tandsköterskor. Tandhygienisterna arbetar med förebyggande vård och folkhälsa samt samarbetar med kommunal personal för att lära hur de ska hjälpa de som bor på särskilda boenden och gruppboenden att få en bättre tandstatus.

Tandhygienister samarbetar med skolhälsovård och Mödravårdscentraler på Familjecentraler så att föräldrar får lära sig hur deras barn och unga skall sköta sin tandhygien i tidiga åldrar som förbättrar tandhygienen när de blir vuxna.

Utifrån detta föreslår AK-styrelsen att

att motionen skickas till distriktskongressen som enskild


facebook Twitter Email