Medlemsmöte 2021-01-14 kl 18.00 i Zoom

Alla medlemmar har fått länk och inloggning till mötet i mejl eller brev hem i brevlådan. Om du inte hittar det – hör av dig till expeditionen!

Förslag till dagordning
1 Mötets öppnande
Genomgång av röstningsförfarande
2 Godkännande av dagordning
3 Val av mötesfunktionärer
4 Val av ombud till distriktskongressen
a) 14 ordinarie ombud
b) 7 eller fler ersättare
c) Förslag om ersättarordning
5 Val och nomineringar till distriktsuppdrag
a) Ordinarie ledamot i distriktsstyrelsen
b) Ersättare i distriktsstyrelsen
c) Ledamot i distriktets valberedning
d) Ersättare i distriktets valberedning
e) Övriga nomineringar till distriktets valberedning
§6 Behandling av motioner och skrivelser
a) Motion 1 Seminariematerial
b) Motion 2 Avseende livsvarig undersökning för bröstcancer
Se motioner och förslag till beslut nedan
§7 Budget för AK 2021
§8 Övriga frågor
§9 Avslutning

_______________________________________________

MOTIONER med styrelsens förslag till beslut

a) Motion om livsvarigt mammografi
Bakgrund
Bröstcancerundersökningar upphör för 74 års ålder. För att få undersökning efter fyllda 74 år krävs remiss från läkare. Bröstcancer förekommer hela livet och är en aggressiv cancerform. Det är inte rätt att kräva ett remissförfarande eftersom många kvinnor inte begär remiss även om de känner förändringar. Högutbildade kvinnor begär remiss och undersöker sig, medan lågutbildade kvinnor oftast inte begär remiss. Här krävs en omedelbar förändring. Mammografi skall vara en rättighet hela livet.
Förslag
Mammografi skall vara möjlig för alla, livsvarigt, utan remiss. Kvinnor skall kallas till Mammografi under hela sitt liv.

Marie Lind, Åsa Morberg – Sätra S förening – S-kvinnor

 Arbetarekommunens styrelses yttrande
Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor i medelåldern och utgör cirka 30 procent av all cancersjukdom bland kvinnor. Det är även väl känt att deltagandet i screeningprogrammet för bröstcancer är lägre i socioekonomiskt utsatta delar av befolkningen.

Det saknas idag underlag som kan visa hur effektiv screening för kvinnor över 74 år kan vara. Däremot är det känt att de flesta fall av bröstcancer diagnostiseras mellan 58 och 65 års ålder. Det är även en vanligt förekommande diagnos hos kvinnor över gränsen för screening på 74 år.

Sammantaget gör detta att det blir än viktigare för dessa grupper att programmet fortsätter efter 74 års ålder eftersom de, som skrivs i motionen, i många fall inte själva skaffar remiss för mammografi annars.

Mot bakgrund av detta föreslår styrelsen mötet besluta:
Att anta motionen som sin egen och skicka den till Socialdemokraterna i Gävleborgs distriktskongress 2021.

________________________________________________________

b) Motion om ideologiskt seminariematerial
Bakgrund
Under den senaste mandatperioden har socialdemokraterna samarbetat med andra partier, Den socialdemokratiska ideologin har därför hamnat i bakgrunden och tunnats ut genom samarbetet med andra partier. Det finns alltför få politiska fora att diskutera och utveckla socialdemokratisk ideologi. Hur stort utrymme ges det till en diskussion om socialdemokratisk ideologi i politiska föreningar? Hur beskriver socialdemokratiska politiker sin ideologi idag? Vilka attityder har socialdemokratiska politiker till ideologi? Vad har förändrats genom samarbetet med andra partier? 

Arbetarrörelsens idehistoria och ideologiska arv syns försummat och det känns nästan så att vi måste börja om från början och ställa de grundläggande frågorna. Det behöver stå klart vad demokratisk och reformistisk socialism är idag för valda politker.

Förslag
Ett lokalt socialdemokratiskt seminariematerial om idehistoria, ideologiskt arv och aktuell demokratisk och reformistisk ideologi bör tas fram och erbjudas föreningarna för att stärka socialdemokratiska ideologi inför nästa val. 

Åsa Morberg – Sätra S-förening

Arbetarekommunens styrelses yttrande:
Vi håller med motionären om behovet av att stärka kunskaperna om vår egen ideologi, de tankar som format rörelsen och hur vi förhåller oss till det idag. Vår rörelse har ett spännande och intressant idéhistoriskt arv som vi kan vara både stolta över och dra lärdomar från idag. I den tid vi lever i med snabba kommunikationsvägar, frågor som snabbt blossar upp på nätet, diskuteras hätskt och sen dör lika fort är det en stor fördel att ha en stabil grund att stå på. Att skapa möjligheter att både reflektera lära och formulera nya tankar tillsammans med vår historia som grund kan bara stärka oss. Samtidigt som nog många kan ha nytta av att ta en paus från debatterna på sociala medier och få chansen att i lugn och ro tillsammans fundera över de stora frågorna som kanske inte är högaktuella för dagen, men som genomsyrar och finns i bakgrunden för de flesta av de dagsländor som blossar upp i det offentliga samtalet.

Därför ser vi också en vinst i att ta fram ett studiematerial som syftar till fördjupade ideologiska diskussioner. Det är för oss ändå lite oklart om motionen är ämnad till Arbetarekommunens årsmöte, eller till partidistriktets årskongress. Men vi har resonerat om att det nog vore lämpligast att vi samarbetar med våra kamrater i länet runt en sån här fråga. Dels för att fler ska få tillgång till frukterna av ett sånt här initiativ, men också för att vi tror att resurserna som behövs för ett sådant här arbete finns utspridda i hela länet. Redan idag så ingår ju en hel del på det här temat i våra kurser som anordnas, och de handledare vi har idag borde ha en bra överblick och grund för att ta fram ett bra material. 

Vi tycker därför att det är lämpligt att skicka motionen vidare till distriktskongressen för att vi gemensamt i Gävleborg ska kunna ta fram ett fördjupningsmaterial om vår idéhistoria, vårt ideologiska arv och hur det används och vad det innebär för oss idag.

Styrelsen föreslår därför mötet besluta:
Att anta motionen som sin egen och skicka den till Socialdemokraternas i Gävleborgs distriktskongress 2020.

Valberedningens förslagValberedningens förslag
DistriktsstyrelsenUppdrag14stOmbud distriktskongressen
Peter KärnströmOrdförandeordinarie
Patrik LundqvistFacklig ledare1Kerstin Almén
Ledamot 2Johan Sällström
Carina Westerbergledamot/ersättare3Jenny Bäckman
Robert Stenledamot/ersättare4Fredric Bergstedt
Övriga nominerade: 5Linda Pettersson Lind
Kerstin Almén ledamot/ersättare 6Åke Söderman
Marie Frestadius ersättare 7Lena Erixon
8Jim Edsvik
9Monica Jacobsson
Margareta Wigren Revisor10Bo Jonsson
Inger Elisson WigöRevisor 11Carina Westerberg
Hans-Olof FrestadiusRevisorsersättare 12Hans-Olof Frestadius
13Inger Elisson Wigö
14Nils-Erik Svensson
7stersättare ombud
1Darlene Kärnström
2Stefan Wigö
3Renate Almén
4Johan Zetterlund
5Signe Brockman
6Ingrid Hedin Amrén
7Marie Frestadius
Övriga nominerade
8Birgitta Johansson
9Lena Åman
10Mona Davik
11Anncharlott Eimasdotter
12Tarja Blixt
13Lena Broman
facebook Twitter Email