Remissvar på Skolhusplanen

Vi socialdemokrater vill lämna följande utlåtande över den Skolhusplan som tagits fram i Sandvikens kommun.

1. Vi förordar att arbetet påbörjas för att se hur en skolby i Norrsätra kan byggas.

2. Vi förordar att planer för en ny förskola i centrala Sandviken påbörjas snarast.

3. Vi förordar att Skolhusplanens förslag på att centrera vuxenutbildningen till Sandbacka utreds vidare.

4. Vi förordar att kommunen behåller förskolan i Gästrike Hammarby, ser till att få en förskola på plats i Jäderfors, samt ser över möjligheterna att ha en F-3-skola i Jäderfors. 

5. Vi förordar att stänga F-3-skolan i Gästrike-Hammarby och högstadiet i Österfärnebo. 

6. Vi förordar att Skolhusplanens riktning för gymnasiet med utbyggnad i syfte att kunna ta emot fler elever på Industriprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet, Fordonsprogrammet och El- och energiprogrammet, samt att möjligheterna att starta upp Barn och fritidsprogrammet undersöks.

Det här betyder alltså, för tydlighetens skull, att vi förordar att Gullhedsskolan, Alsjöskolan, Björksätraskolan, Hedängskolan, Jernvallsskolan, Kungsgårdens skola, Murgårdsskolan, Sätra skola, Vallhovsskolan, Västanbyns skola, Årsunda Kyrkskola och Österfärnebo skola ska vara kvar.

Centralorten

Sandviken som ort står inför stora behov av förändringar av skolan, både lokal- och innehållsmässigt. Dessutom ser vi ett behov av att minska segregationen både i samhället och i skolan. Men det i särklass viktigaste nu är att se till att vi får plats med alla elever som behöver skola och förskola idag och inom några år. Därför vill vi att man utreder möjligheterna att skapa en skolby i Norrsätra och en förskola någonstans i centralorten. 

Med tanke på vad som kan hända med etableringen av Microsoft och annat som nu planeras ser vi ett framtida behov av de övriga skollokaler som redan finns i Sandvikens kommun. Segregationen måste oavsett det brytas och vi ser att flera politikområden behöver samverka i det arbetet. När det byggs nya bostäder behöver man tänka på olika upplåtelseformer som ett exempel. Skolan spelar ändå en stor roll i det arbetet och måste organiseras för att motverka segregation, där det är möjligt, utan att lägga ner hela skolor. Vi tycker det är viktigt att elever med olika bakgrund möts och integreras med varandra i skolan. Oavsett om det handlar om elever med olika ekonomisk eller social bakgrund, eller om det handlar om elever med eller utan olika funktionsnedsättningar.

Vi ser också stora behov av att säkerställa att alla elever kommer kunna ha en gymnasieplats i Sandviken framöver. Den stora vattendelaren som finns på arbetsmarknaden idag är mellan de som har avslutat gymnasieutbildning och de som inte har det. I Sandviken har vi ett högt tryck på de yrkesförberedande programmen och vi vet att chanserna att gå ut gymnasiet ökar om elever går en utbildning de vill gå. Vi ser gärna att de yrkesförberedande programmen med rätt profil för Sandvikens arbetsmarknad och ett högt intresse bland ungdomarna byggs ut, och att det fortsatt garanteras en högskolebehörighet för alla som vill ha det.

För Sandvikens arbetsmarknad är vuxenutbildningen av stor betydelse. Vuxenutbildningen har alltid haft behov av att vara flexibel och kunna ställa om snabbt mellan olika utbildningar. Att det hämmas av att ha så utspridda lokaler är uppenbart. Att samla dem på Sandbacka Park vore därför en bra möjlighet att utveckla och skapa ytterligare flexibilitet inför morgondagens behov.

Hela kommunen

Vi ser ett fortsatt behov av de flesta skolor vi har idag och vår inställning kvarstår; att små barn ska ha så nära som möjligt till förskola och skola. Därför ser vi ett behov av förskoleverksamhet i Jäderfors och Gästrike-Hammarby och att vi inte stänger skolor som idag fungerar för att det eventuellt inte finns behov av dem om tio år. Vi är medvetna om att det kan komma en tid när elevunderlaget viker, som prognosen i utredningen visar, men besluten om hur det då ska hanteras kan inte tas idag.

För att skoldagen för eleverna ska bli så bra som möjligt vill vi att kommunen ser över reglerna för skolskjuts. Vi anser att yngre elever i F-3 inte ska ta sig till skolan med linjetrafik utan i första hand bör ha regelrätt skolskjuts, alternativt att personal åker med eleverna på bussen för att öka tryggheten. Rätten till skolskjuts bör utökas så att elever som går kvar på fritidsverksamhet i den mån det behövs får tillgång till skolskjuts efter den. 

Vi ser ett problem med långa dagar för elever som reser långt t ex från Österfärnebo. Men tyvärr ser vi inte att det är rimligt att återöppna högstadiet där. Däremot vill vi att kommunen ser över möjligheterna till fjärr- och/eller distansundervisning i syfte att minimera antalet resdagar för högstadieeleverna. Går det t ex att förlägga delar av utbildningen i Österfärnebo för de elever som vill det och för de ämnen det är möjligt. Eller finns det andra metoder för att minska antalet resdagar eller korta skoldagen.

Skolutveckling

Skolhusplanen nämner inte så mycket om innehållet i skolan, utan lämnar det till förstudier och planering. Men vi vill ändå skicka med några synpunkter om det eftersom det i slutändan är det viktigaste. Skolorna måste utformas för att användas som modernt lärande kräver. De ska vara flexibla och omställningsbara efter behov och kunna utvecklas för framtiden. Besluten om hur skolmiljön utformas bör ske i nära kontakt med professionen och hänsyn ska tas både till olika elevers behov och möjligheter ges för ett flexibelt lärande anpassat till var och en. 

Det är mycket viktigt att skolorna utformas så att alla känner trygghet, t ex genom att det skapas avdelade sektioner inom en skola istället för korridorskomplex. Framför allt ska yngre barn i så stor utsträckning som möjligt kunna ha ett klassrum och kunna känna att de har något eget, där lärare skiftar, istället för att eleverna ska gå mellan olika klassrum.

Förutom själva skolbyggnaderna så är utemiljön och fritidsaktiviteter också en del av skolan. Att alla elever har tillgång till en meningsfull, trygg och givande stund även på rasterna är oerhört viktigt. Det innebär till exempel att utemiljön ska vara väl anpassad till de som nyttjar den och att yngre barn inte ska behöva trängas med andra än de man känner sig trygg med i sin egen grupp. Lågstadiet ska till exempel ha egna ytor att vistas på.

Vi ser stora vinster i att samlokalisera Särskolan med övrig skolverksamhet, vilket kräver ett väl genomtänkt tillgänglighetsarbete i planering och utformning av skolan. Både för möjligheterna att utveckla undervisningen tillsammans och för möjligheterna till utbyte och samverkan mellan lärare och elever. Det väger tungt för oss att professionen själva ser att en sametablering i en skolby i Norrsätra ger eleverna i särskolan bättre förutsättningar. 

Sandviken 2020-10-21
Socialdemokraterna i Sandviken

facebook Twitter Email