Yttrande om kollektivtrafiken

Leif Jönsson (KD) ställde en fråga på senaste kommunfullmäktige angående kollektivtrafiken i Gästrike-Hammarby

”Den 19 mars detta år kommer regionfullmäktige besluta att eventuellt under sommaren 2021 ställa in alla bussar till och från Gästrike-Hammarby samt även all annan regionbeställd transportservice. Detta skulle drabba många äldre men även barnfamiljer utan bil i G-Hammarby. Kan majoriteten i Sandvikens kommun acceptera detta?”

Så här svarade Kerstin Almén (S) på sammanträdet

Vi tycker det är ett dåligt förslag. Vi har lämnat ett yttrande där vi föreslår att Region Gävleborg ska se över biljettpriserna samt utöka och anpassa turerna efter resemönster som tar hänsyn till arbetspendling, skiftgång, fritidsaktiviteter etc.

Det Region Gävleborg föreslår innebär ett ohållbart resande. Ett förslag som kommer att skapa svårigheter framförallt för just arbetspendling, fritidsresor samt till viss del även för skolpendling.

Sandvikens kommun har på grund av bristfälligt utbud lägst andel resande i hela Gävleborgs län. Det besparingsförslag som Region Gävleborg nu lägger för vår kommun kommer framförallt att drabba landsbygden hårdast.

En nedskärning på befintlig kollektivtrafik kommer att göra det ännu svårare för våra invånare att minska sitt bilberoende, förbättra vår gemensamma miljö och ha en hållbar livsstil. Klyftan mellan stad och landsbygd riskerar att bli större genom att boende på landsbygden blir nedprioriterade.

I förslaget saknas en analys hur Region Gävleborg tar hänsyn till vår arbetspendling, den regionala utvecklingsstrategin, trafikförsörjningsprogram, de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Förslaget kommer att påverka personer utan körkort, äldre, ungdomar samt arbetspendlare som jobbar skift. Vi betonar att det är viktigt att turerna synkas med vår arbetspendling.

Vi har gjort en resevaneundersökning i kommunen 2019, där anställda fick svara på frågor om sitt resande. 28% upplever att tillgången till kollektivtrafik är dålig och alla svarade ja på att kollektivtrafik skulle vara ett alternativ om det fanns möjlighet. Även Sandvik AB genomförde 2016 en resvaneundersökning. 77% av alla anställda tar bilen till jobbet, 56% anser att företaget ska arbeta med att minska utsläppen från resor till och från arbetet, 29% av dessa kan tänka sig att åka kollektivt om förbindelserna var bättre. Det finns en vilja från både anställda inom Sandvikens kommun och Sandvik AB att ändra färdsätt från bil till kollektivt.

I samma veva som vi fick förslaget presenterat för oss kom det information om en Koldioxidbudget för Gävleborgs län 2020-2040 som Länsstyrelsen tagit fram med hjälp av Uppsala universitet. Om utsläppen fortsätter ligga på dagens nivå kommer budgeten vara överskriden om sex år. Gävleborgs län behöver minska utsläppstakten med 15% per år från och med nu! Det största utsläppet kommer från personbilar, ca 30%.

Som jag sa förut, vi tycker inte det är ett bra förslag!

Vi föreslår att Region Gävleborg ser över biljettpriserna generellt, samt utökar och anpassar turerna efter resemönster utifrån tex arbetspendling, skiftgång och fritidsaktiviteter. Det skulle innebära att fler personer åker kollektivt och bidra till en bättre miljö och ökade intäkter för Region Gävleborg.

facebook Twitter Email