Nominera nämndemän

Nominering av nämndemän till Förvaltningsrätten, Kammarrätten, Hovrätten och Tingsrätten ska göras till sap.sandviken@gmail.com senast 26 mars.

Du som nominerar nämndemän har en nyckelroll för att säkerställa allmänhetens förtroende för domstolarna. Här är sex utgångspunkter som stöd för dig från blinamndeman.se/

Lämplighet
Nominera personer som präglas av gott omdöme,självständighet och laglydnad. Uppdraget som nämndeman ställer stora krav på objektivitet, saklighet och fokusering. Däremot finns inga krav på kunskaper i juridik.

Yngre nämndemän
Det behövs nämndemän i alla åldrar, men det behövs fler yngre. Dagens nämndemannakår har en hög medelålder jämfört med Sveriges befolkning. De mål domstolen avgör avspeglar hela samhället och det bör nämndemännen också göra.

Kön och etnicitet
Försök säkerställa att det finns både män och kvinnor bland nomineringarna och att de har olika bakgrund, yrke, utbildning och etnicitet.  Hälften av Sveriges befolkning är kvinnor. Ungefär 24 procent av befolkningen har utländsk bakgrund.

Informera om uppdraget
Se till att de nominerade känner till hur uppdraget är upplagt och vad uppgiften går ut på: till exempel att de är lekmannadomare och vad de gör i rätten, hur mycket de tjänstgör, att de får utbildning och ersättning.

Uppfylla formella krav
Se till att de nominerade känner till de formella krav som ställs: Nämndemän ska vara myndiga, svenska medborgare och bosatta i domkretsen. Nämndemän får inte vara ställda under förvaltarskap och inte vara försatta i konkurs. Vissa yrken är undantagna och det görs obligatoriska utdrag ur belastnings- och konkursregistren.

Vissa yrken undantagna
Är du anställd vid domstol, är åklagare, polis, advokat eller har ett annat yrke där du för andras talan inför rätten får du inte bli nämndeman.Du får inte bli nämndeman i förvaltningsrätt eller kammarrätt om du är anställd vid Skatteverket, Försäkringskassan, Migrationsverket, Transportstyrelsen,länsstyrelsen eller myndighet som lyder under länsstyrelsen. 

facebook Twitter Email